21 december 2022

Veranderende en nieuwe wet- en regelgeving 2023

Overzicht van voor werkgevers relevante nieuwe en veranderende wet- en regelgeving 2023

 

Verhoging wettelijk minimumloon
Het minimumloon stijgt met 10,15 procent. Deze stijging heeft gevolgen voor het hele loongebouw. Door het wettelijke indexeringssysteem stijgen alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen, zoals WW, ZW en WIA mee. De verhoging van het wettelijk minimumloon werkt ook door in de maximumpremiegrondslag voor de werknemersverzekeringen en de ZVW. Deze wordt voor 2023 verhoogd van € 59.704 naar € 66.956.

Transitievergoeding omhoog
Vanaf 1 januari 2023 wordt de maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000. Als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, dan bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

Wajong 
In de Wajong wordt opgenomen dat WSW-arbeid buiten beschouwing blijft bij de beoordeling of een werknemer met een Wajong-uitkering meer dan 75% van zijn maatmaninkomen verdient. Deze wetswijziging is het gevolg van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.

Waadi en Wet AVV
Als bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een aangifte binnenkomt dat een werkgever in strijd handelt met de voorschriften van de Waadi of de Wet AVV, dan stelt de NLA een onderzoek in. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag. Het verslag bevat geen gegevens waaruit de identiteit van de in het onderzoek betrokken werknemers of werkzoekenden is af te leiden. Maar soms zijn de geanonimiseerde gegevens toch door de werkgever herleidbaar tot een werknemer. Het is in een dergelijke situatie aan de toezichthouder om te beoordelen of het van belang is om betrokkene – met het oog op de afweging of diens persoonlijke levenssfeer kan worden geschaad – om toestemming te vragen tot het opnemen van gegevens in het verslag. Maar toestemming vormt geen noodzakelijke voorwaarde voor het opnemen van (herleidbare) gegevens in het verslag. Indien dit niet mogelijk is, worden gegevens als gevolg van een wetswijziging slechts opgenomen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokken werknemer hierdoor geen onevenredige schade oploopt.

Wetsvoorstel leidend maken oordeel bedrijfsarts bij RIV-toets
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet WIA en ZW om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke werknemer (RIV-toets) door het UWV, zodat werkgevers niet meer een loonsanctie krijgen als de verzekeringsarts van het UWV tot een ander oordeel komt dan de bedrijfsarts. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2023.

Verkorting loondoorbetalingsperiode zieke AOW’ers
De loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers gaat per 1 juli 2023 terug van 13 naar 6 weken. Hetzelfde geldt voor het recht op een Ziektewetuitkering en het opzegverbod bij ziekte. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op deze datum al ziek zijn, blijft de termijn van dertien weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli ontstaan, gaat de termijn van zes weken gelden.

AOW-leeftijd omhoog
De AOW-leeftijd stijgt in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden.

Collectieve korting collectieve zorgverzekering
De kortingen op collectieve zorgverzekeringen die sommige werkgevers afspreken met zorgverzekeraars worden afgeschaft.

Onbelaste reisvergoeding omhoog
De onbelaste reisvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog van € 0,19 naar  € 0,21 per kilometer.

Thuiswerkvergoeding omhoog
De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding stijgt in 2023 van € 2 naar € 2,15.

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten 
Per 1 januari 2023 treedt de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten in werking. Met de regeling wordt het mogelijk gemaakt om – buiten de privaatrechtelijke route om – een financiële tegemoetkoming te geven aan slachtoffers met een ernstige stoffengerelateerde beroepsziekte. De hoogte van de tegemoetkoming is een vast bedrag en bedraagt € 22.839 voor het jaar 2023. De regeling geldt zowel voor (voormalige) werknemers als voor (voormalige) zzp’ers en wordt uitgevoerd door de SVB.

Nieuwe ARIE-regeling 
Voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, geldt dat als iets mis gaat dat de impact voor werknemers en omgeving enorm kan zijn. Daarom moeten zij specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen voor de werknemers, de omwonenden en het milieu te beperken. Voor de bedrijven waar het verhoogde risico binnen het terrein van het bedrijf blijft, geldt dat ze een Aanvullende voorschriften Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) moeten maken.
Per 1 januari 2023 is een nieuwe ARIE-regeling van kracht. Daardoor zullen meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen onder deze regeling gaan vallen en aan de ARIE-verplichtingen moeten voldoen.

Aanpassing Werkkostenregeling 
De vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) gaat tijdelijk omhoog tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,18%.

De 30%-procentregeling
Vanaf 2023 moeten werkgevers kiezen of zij de zogenoemde extraterritoriale kosten (huisvestingskosten en levensonderhoud) vergoeden op basis van werkelijke kosten (op declaratiebasis) of op basis van de 30-procentregeling. Deze keuze moet worden gedaan in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de extraterritoriale kosten worden vergoed en geldt dan voor het hele kalenderjaar.
Per 1 januari 2024 geldt bij de toepassing van de 30%-regeling dat het maximumbedrag dat gericht kan worden vrijgesteld, niet meer bedraagt dan  de zogenoemde Balkenendenorm (€ 216.000). Het maximale voordeel van de 30%-regeling bedraagt per werknemer € 5.400 per maand (30% van € 216.000 / 12 maanden). Voor het aftoppen van het salaris geldt een overgangsregeling. Als de 30%-regeling wordt toegepast in (ook) de salarisverwerking in december 2022, dan geldt de aftopping pas per 1 januari 2026.

Verlaging tarief 1e schijf inkomstenbelasting
Per 2023 gaat de eerste schijf in de inkomstenbelasting (extra) omlaag naar 36,93% (2022: 37,07%). De eerste schijf loopt in 2023 tot € 73.031.

Verhogen van de arbeidskorting
Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhogen. Deze verhoging is voordelig voor werknemers, zelfstandigen en ondernemers en past in de maatregelen om de inkomens van deze groepen gelijker te belasten. De maximale verhoging van de arbeidskorting in 2023 bedraagt ruim € 500 netto op jaarbasis. Dit maximale netto voordeel van de extra verhoging wordt bereikt bij een inkomen rond € 37.000. Bij een lager respectievelijk hoger inkomen is het netto voordeel kleiner. Bij een arbeidsinkomen van € 115.000 is de arbeidskorting in 2023 nul.

Breed offensief
In 2023 worden er een aantal verbeteringen doorgevoerd waar zowel inclusieve werkgevers als mensen met een ondersteuningsbehoefte profijt van gaan hebben.
• Werkgevers kunnen op eigen initiatief bij de gemeente loonkostensubsidie (LKS) aanvragen, waarop gemeenten een objectieve toetsing moeten uitvoeren.
• Sommige gemeenten hanteren lokale regels waardoor in sommige situaties, bijvoorbeeld bij contracten van ≤ 12 uur, geen LKS wordt verstrekt. Dergelijke lokale verordeningen worden afgeschaft.
• Gemeenten moeten (duidelijke) regels gaan opstellen over het toekennen en uitvoeren van voorzieningen als jobcoaching en proefplaatsing.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden