15 december 2023

Implementatie Besluit inkomstenverhouding (IKV) uitgesteld

De implementatie van het Besluit IKV is opnieuw uitgesteld. Het UWV heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is per 1 januari 2026. Het streven is nu het Besluit IKV per 1 januari 2027 in werking te laten treden.

Inkomensverhouding (IKV)

Werkgevers (en uitkeringsverstrekkers) zijn verplicht gegevens over hun werknemers (en uitkeringsgerechtigden) in de loonaangifte aan de Belastingdienst door te geven: tussen werkgever en -nemer bestaat een zogeheten  inkomensverhouding (IKV). De gegevens uit de loonaangiften over werknemers en uitkeringsgerechtigden worden opgenomen in de polisadministratie. De Belastingdienst, UWV en het CBS maar ook andere afnemers gebruiken deze gegevens voor verscheidene doeleinden. Inhoudingsplichtigen geven de gegevens per werknemer of uitkeringsgerechtigde aan door in de loonaangifte gebruik te maken van een IKV-nummer in combinatie met het loonheffings- en BSN-nummer.

In 2021 is het Besluit IKV gepubliceerd. Dit bevat regels voor het gebruik van IKV’s in de loonaangifte. Het uitgangspunt is dat elke dienstbetrekking of uitkeringsverhouding apart wordt opgegeven als een afzonderlijke IKV.

Uit signalen uit de praktijk is gebleken dat dit uitgangspunt bij uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) voor werkgevers en andere inhoudingsplichtigen ingewikkeld is. Daarom is de inwerkingtreding van het Besluit IKV meerdere keren uitgesteld en is een concept wijzigingsbesluit opgesteld om de complexiteit te verminderen.

Het concept voor de Algemene Maatregel van Bestuur waarin deze wijziging wordt geregeld, is in juli 2023 voor internetconsultatie aangeboden.
Al eerder was aangegeven dat in de zomer van 2023 zou worden bepaald of implementatie van het gewijzigde Besluit IKV per 1 januari 2026 haalbaar is. Inmiddels heeft het UWV aangegeven de implementatie van het Besluit IKV per 1 januari 2026 niet te kunnen garanderen, zo blijkt uit een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2023.

Toets op uitvoerbaarheid Besluit IKV

Het UWV heeft volgens de minister wel commitment afgegeven voor implementatie van het Besluit IKV per 1 januari 2027. Voorwaarde daarvoor is dat het lopende wijzigingstraject van het Besluit IKV moet zijn afgerond om de definitieve regels te kunnen beoordelen op uitvoerbaarheid. De minister geeft aan dat momenteel de commentaren op de uitvoeringstoetsen en internetconsultatie in het wijzigingsbesluit worden verwerkt. Als dit gebeurd is, zal de minister het UWV vragen het gewijzigde Besluit IKV te toetsen op uitvoerbaarheid per 1 januari 2027.

Omdat de inwerkingtreding van het Besluit IKV is uitgesteld, kan volgens de minister de Belastingdienst het juiste gebruik van de inkomstenverhouding in de aangifte loonheffingen niet handhaven. Dit heeft onder andere gevolg voor het toezicht op de aangegeven en afgedragen AWf-premie en Aof-premie. Om handhaving van het gebruik van inkomstenverhoudingen te verbeteren, werkt de staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst aan codificatie van de nu geldende voorschriften volgens het Handboek Loonheffingen voor het gebruik van de inkomstenverhouding. Dit zou per 1 januari 2024 moeten zijn ingevoerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden