11 juli 2023

Internetconsultatie wijziging Besluit IKV

Het concept voor de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de wijziging wordt geregeld, is voor internetconsultatie aangeboden. Belanghebbenden kunnen reageren tot 7 augustus 2023. Nog niet duidelijk is wat de gevolgen van de val van het kabinet zijn voor de beoogde wijziging.

Vanaf dinsdag 11 juli is de internetconsultatie opengesteld voor ′besluit houdende wijziging van het Besluit van 26 maart 2021, houdende wijziging van het Besluit SUWI en Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding (′Besluit tot wijziging Besluit IKV’)′.


Achtergrond

Werkgevers en uitkeringsverstrekkers zijn verplicht gegevens over hun werknemers en uitkeringsgerechtigden in de loonaangifte aan de Belastingdienst op te geven. De gegevens uit de loonaangiften over werknemers en uitkeringsgerechtigden worden opgenomen in de polisadministratie. De gegevens worden door de Belastingdienst, UWV en het CBS en ook andere afnemers gebruikt voor veel doeleinden. Inhoudingsplichtigen geven deze gegevens per werknemer of uitkeringsgerechtigde aan door gebruik te maken van inkomstenverhoudingen (IKV’s).

In 2021 is het Besluit IKV gepubliceerd. Dit besluit bevat regels voor het gebruik van IKV’s in de loonaangifte. Het uitgangspunt is dat elke dienstbetrekking of uitkeringsverhouding apart wordt opgegeven als een afzonderlijke IKV. Uit signalen uit de praktijk blijkt dat dit uitgangspunt bij uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) voor werkgevers en andere inhoudingsplichtigen ingewikkeld is. Daarom is de inwerkingtreding van het Besluit IKV meerdere keren uitgesteld en is dit conceptwijzigingsbesluit opgesteld om de complexiteit te verminderen.

Voorgestelde wijzigingen
Het conceptwijzigingsbesluit bevat in de kern vier wijzigingen. 
1. Werkgevers geven ZW-uitkeringen en WAZO-uitkeringen in combinatie met loon tijdens dienstbetrekking niet langer meer in twee aparte IKV’s aan, maar dienen dit voortaan in één IKV te doen.
2. Werkgevers zijn verplicht om een nieuwe IKV aan te maken als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege converteert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
3. Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt aangepast als gevolg van het niet langer afzonderlijk in kunnen zien van ZW en WAZO-uitkeringen in de polisadministratie. Indien werknemers tijdens hun dienstbetrekking lager loon ontvangen door bijzondere omstandigheden, dan maakt UWV voortaan (zoals nu ook het geval is) bij de berekening van het dagloon gebruik van een vervangend tijdvak.
4. De formulering van de eerste drie uitzonderingen in het Besluit IKV wordt aangescherpt door een verwijzing naar artikel 1 van de Pensioenwet. Hierdoor wordt duidelijker gemaakt dat deze uitzonderingen van toepassing zijn op alle soorten pensioenfondsen die ouderdomspensioenen, nabestaandenpensioenen en/of arbeidsongeschiktheidspensioenen uitkeren.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden