11 augustus 2021

Duiding recente cijfers banenafspraak

Vanaf de start van de banenafspraak tot en met eerste kwartaal van dit jaar zijn er 60.525 extra banen gerealiseerd. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van UWV over de kwartaalrapportage Banenafspraak.

» De rapportages banenafspraak van UWV kunt u hier inzien

Minder banen

Op grond van de banenafspraak moeten alle werkgevers (markt en overheid) aan het einde van dit jaar samen 80.000 extra banen voor de Banenafspraak hebben gerealiseerd. De teller staat nu, na het eerste kwartaal, op 60.525 extra banen. Dat is 6.205 banen lager dan in het vierde kwartaal van 2020. Op zich is een dergelijke daling van het aantal banen in het eerste kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor de afgelopen jaren vaker voorgekomen. Dit komt vooral doordat veel tijdelijke contracten in december aflopen. Daarnaast wordt het baanverlies voor een groot deel veroorzaakt door een verlies van werkzame uren.

Wat wordt bedoeld met 'verlies van werkzame uren'?

In het vierde kwartaal van 2020 is het aantal verloonde uren binnen bestaande inkomstenverhoudingen van mensen uit de doelgroep banenafspraak toegenomen met gemiddeld 5 uur. Dit gebeurt vaker in het vierde kwartaal van een jaar, maar in 2020 gaat het om verhoudingsgewijs veel uren. Het gaat om nabetalingen en vergoedingen die met name in de maand december worden uitbetaald, zoals de uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. Daarnaast was er in de maand december in bepaalde branches (zoals de supermarkt- en uitzendbranche) sprake van een toename van verloonde uren. Daar komt nog bij dat december 2020 vijf werkweken had. Dat zorgde in een aantal gevallen voor meer verloonde uren per werknemer. Dit effect doet zich niet voor in het eerste kwartaal van 2021 waardoor het aantal verloonde uren terugvalt (normaliseert).

Maar ook het effect van de corona-crisis kan in eerste kwartaal van invloed zijn geweest op de teruglopende resultaten. Sectoren als horeca en schoonmaak zijn hard getroffen gedurende de coronacrisis. Het is bekend dat juist die sectoren naar verhouding veel werkgelegenheid bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Lichte afname doelgroep banenafspraak

Het aantal mensen dat onder de doelgroep van de banenafspraak valt is in het eerste kwartaal met 287 afgenomen. In totaal behoren nu 238.721 mensen tot de doelgroep van de banenafspraak. In het eerste kwartaal van dit jaar werken daarvan 117.561 mensen.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak, een faq-banenafspraak en een factsheet, is ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 8.646 personen op 31 maart 2020 een advies beschut werk hebben. Van deze personen hebben er 5.536 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 338 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Steeds luidere roep om aanvullende maatregelen

De wat tegenvallende banengroei in het eerste kwartaal is wellicht verklaarbaar, maar onderstreept vooral de noodzaak om een aantal aanvullende maatregelen te treffen die kunnen bijdragen aan het halen van de doelstellingen van de banenafspraak. Werkgevers en de doelgroep voor de banenafspraak hebben baat bij een meer uniforme en eenvoudige regelgeving. In dat verband is het jammer dat eerder dit jaar het wetsvoorstel Breed offensief controversieel is verklaard. Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen waardoor meer mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen gaan en blijven. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in het uniformeren van de loonwaardebepaling, het harmoniseren van instrumenten voor re-integratie en het wegnemen van administratieve knelpunten voor werkgevers.

Wist u dat...

Ga direct naar

Wist u dat...

…AWVN werkgevers ondersteunt bij het aannemen van mensen die onder de banenafspraak vallen? Zo vindt u op ons kennisplatform de Zelfcoach en informatie over onze projecten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden