22 mei 2024

Personeelsbehoud bij crisis: internetconsultatie

Het wetsvoorstel ′Personeelsbehoud bij crisis′ is in internetconsultatie gegaan.

 

Het wetsvoorstel is bedoeld om werkgevers en hun werknemers te ondersteunen bij het behouden van banen bij een crisis die buiten het normale ondernemersrisico valt en onvoorzienbaar is. Denk aan een brand in het bedrijf, een overstroming, een oorlogssituatie of beperkende maatregelen om verspreiding van een ziekte te voorkomen.

Het wetsvoorstel geeft werkgevers de mogelijkheid om in dit soort situaties hun personeel tijdelijk te herplaatsen of, als werken niet mogelijk is, het loon verminderd door te betalen en een loonsubsidie aan te vragen. Dit wetsvoorstel is de uitwerking van de in het coalitieakkoord opgenomen ′deeltijd-WW′. Daarnaast maakt het wetsvoorstel deel uit van het arbeidsmarkthervormingspakket.

Meer weten over dit wetsvoorstel of de internetconsultatie waarop u tot 25 juni 2024 kunt reageren?
Neem contact op met onze expert

Jan Mathies

Wanneer is er sprake van een crisis? 

Het wetsvoorstel richt zich op werkgevers die door een crisis over twee maanden ten minste 20% minder werk heeft. De regeling omschrijft wat wordt verstaan onder een crisis in de zin van dit wetsvoorstel: een onvoorzienbare omstandigheid die in redelijkheid niet tot het reguliere ondernemersrisico kan worden gerekend en waarvan het aannemelijk is dat die leidt tot verlies aan arbeidscapaciteit. De nieuwe wetgeving moet de huidige WTV vervangen.

In de wet wordt aangegeven dat de crises op grond waarvan gebruik gemaakt kan worden van de instrumenten uit het wetsvoorstel zijn onderverdeeld in drie categorieën:
• een opsomming van omstandigheden die altijd als crisis worden beschouwd,
• een opsomming van omstandigheden die door de minister als crisis kunnen worden aangewezen en
• andere omstandigheden die niet in deze wet zijn opgenomen maar toch gezien het doel van deze wet door de minister, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, als crisis in de zin van deze wet kunnen worden aangewezen.
Alleen werkgevers die WW afdragen aan het Awf kunnen van de regeling gebruik maken. Dat betekent dat overheids- en onderwijswerkgevers geen gebruik kunnen malen van de regeling.

Aanvraag

De werkgever die getroffen wordt door een crisis kan – na advies van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de in de onderneming werkzame personen – bij UWV een aanvraag doen om werknemers tijdelijk ander werk te laten doen (herplaatsing) of minder uren te laten werken waarbij de loondoorbetalingsverplichting verminderd wordt. Een combinatie van herplaatsing en minder laten werken is ook mogelijk. Voor het indienen van de aanvraag moet de werkgever belanghebbende vakbond informeren via het nog aan te wijzen zogeheten wpc-vakbondsmeldpunt.
Herplaatsing Kiest de werkgever voor herplaatsing, dan behouden de werknemers het recht op loon. Daarnaast geldt dat als er sprake is van extra reistijd, deze extra reistijd wordt aangemerkt als werktijd en dat eventuele extra reiskosten door de werkgever worden vergoed.
Minder werken en tegemoetkoming Als de werkgever ervoor kiest om (een deel van) de werknemers minder uren te laten werken, dan moet hij de werknemers het loon blijven doorbetalen. Wel mag hij een deel van het loon over de niet-gewerkte uren inhouden. Het gaat dan om 20%, met een maximum van 10% van het totale loon (waarbij de werknemer wel altijd ten minste het minimumloon blijft ontvangen). Daarnaast kan de werkgever bij UWV loonsubsidie aanvragen. De loonsubsidie bedraagt in dat geval 65% van het SV-loon over de niet-gewerkte uren plus een opslag van 23,5% voor werkgeverslasten. Deze tegemoetkoming wordt betaald uit het Awf. Een verhoging van de Awf-premie met 0,04% moet dit dekken.
Verlenging De periode van herplaatsing/minder uren werken kan twee keer worden verlengd tot een crisistijdvak van maximaal zes maanden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden