06 oktober 2023

Nieuwe versie kennisdocument premiedifferentiatie WW

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee verschillende WW-premiepercentages: een hoge en een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW). In de praktijk leven er veel vragen over wanneer welke premie verschuldigd is.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een kennisdocument gemaakt, die geregeld een update ondergaat. Het kennisdocument ′Premiedifferentiatie WW′ gaat nader in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW, en verduidelijkt een aantal situaties met urenwijzigingen. Onlangs is een nieuwe update van het kennisdocument gepubliceerd: versie 1.7 van september 2023.

Nieuwe versie kennisdocument premiedifferentiatie WW en wijzingen t.o.v. vorige

De volgende wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (1.6, verschenen maart 2022) zijn aangebracht.
De inleiding is aangepast. Daarin wordt nu aangegeven dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten het in versie 1.6 aangekondigde wijzigingsbesluit niet in te voeren. In hoofdstuk 3 van het nieuwe kennisdocument wordt toegelicht welke consequenties dit heeft. Daarnaast wordt in de toelichting gewezen op twee toekomstige aanpassingen namelijk (i) wijzigingen ten aanzien van het oproepcontract en (ii) wijziging ten aanzien van de 30% herzieningssituatie.
In hoofdstuk 2, Algemeen. Aanleiding en inhoud premiedifferentiatie WW is de nota bene  bij vraag 2.5, ′Wanneer betaalt de werkgever de lage WW-premie?′, aangepast.
Hoofdstuk 3, Stand van zaken over herziene standpunten (tijdelijke urenuitbreiding en meerdere arbeidsomvangen). Het wijzigingsbesluit en toekomstige wijzigingen is aangepast.
Hoofdstuk 4, Verwerking in loonaangifte en voorbeelden. Er zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen rondom ikv doorgevoerd. Daarnaast is vraag 4.4, ′Hoe wordt een werkgeversbetaling werknemersverzekeringen en WAZO in combinatie met loon in de loonaangifte verwerkt?′ op het punt van de ikv aangepast.
Hoofdstuk 5, Herzieningssituaties.
• Paragraaf 5.1, ′Kan de lage WW-premie worden herzien waardoor de werkgever alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd?′ is aangepast.
In de nieuwe versie wordt aangegeven dat de minister definitief heeft besloten om de vierde wijzigingssituatie niet in werking te laten treden. De derde herzieningssituatie wordt vooralsnog niet ingevoerd. Deze situatie wordt wel gemonitord en afhankelijk van de uitkomst hiervan kan in de toekomst alsnog worden besloten om deze herzieningssituatie in te voeren. Daarnaast is
• Paragraaf 5.3 (die ging over overwerken tijdens de coronapandemie) is verwijderd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden