Premiedifferentiatie WW

Premiedifferentiatie WW: werkgevers betalen sinds 1 januari 2020, met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie over het loon van werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Voor alle overige dienstverbanden moet de werkgever een hoge WW-premie betalen.

 

Met de introductie van de Wab zijn de sectorpremies en de uniforme premie AWf voor de WW afgeschaft en vervangen door één gedifferentieerde WW-premie ten gunste van het AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds). In deze systematiek lopen alle WW-uitkeringslasten en alle premieopbrengsten (dus van zowel de hoge als de lage premie) via het AWf. De hoogte van de AWf-premie is dus niet langer afhankelijk van de mate van werkloosheid in de sector, maar van de aard van het contract.

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee verschillende WW-premiepercentages: een hoge en een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW). De Wab verplicht de werkgever om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd, of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen.

Het vaste verschil tussen de twee WW-premies (premie AWf) is 5 procentpunt.
Voor 2024 is dat 2,64% voor de lage en 7,64% voor de hoge WW-premie.

Met deze maatregel wil de regering stimuleren dat werkgevers meer vaste arbeidsovereenkomsten met hun werknemers aangaan. Een eis om de lage premie te mogen hanteren, is dat er een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd is (schriftelijkheidsvereiste lage WW-premie).

In sommige situaties is het mogelijk dat de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie betalen. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat een werknemer met een vast contract in een kalenderjaar de overeengekomen arbeidsduur met meer dan 30% (overwerk) heeft overschreden.

In de praktijk leven er veel vragen over wanneer welke premie verschuldigd is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een kennisdocument gemaakt, die geregeld een update ondergaat. Het kennisdocument Premiedifferentiatie WW gaat nader in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW, en verduidelijkt een aantal situaties met urenwijzigingen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden