Opzegverbod

Een arbeidsovereenkomst kan de werkgever alleen opzeggen als er geen opzegverbod van toepassing is. Er zijn tijdens- en wegens-opzegverboden.

 

Tijdens-opzegverboden gelden gedurende een bepaalde periode. Opzegging is gedurende deze periode niet mogelijk, ook niet als daar een geldige reden voor is. Voorbeelden hiervan zijn de opzegverboden gedurende de tijd dat sprake is van ziekte, zwangerschap, dienstplicht en OR-lidmaatschap.

Daarnaast gelden er ook opzegverboden vanwege een bepaalde omstandigheid. Opzegging is dan wel mogelijk als daar een geldige (andere) reden voor is. Voorbeelden van wegens-opzegverboden zijn lidmaatschap vakbond, ouderschapsverlof en overgang van onderneming. Verder kan ook gedacht worden aan discriminatoire opzegverboden, zoals de opzegverboden wegens huwelijk, leeftijd, ras of arbeidsduur.

Wanneer gelden de opzegverboden?
De opzegverboden gelden voor alle opzeggingen door de werkgever, waaronder opzegging met toestemming van het UWV. De tijdens-opzegverboden zijn niet van toepassing bij een opzegging met instemming van de werknemer, tijdens de proeftijd, bij ontslag op staande voet, bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of bij pensioenontslag.

De opzegverboden zijn ook van toepassing in een ontbindingsprocedure. Bij een bedrijfseconomisch ontslag (reorganisatie) gelden zowel tijdens- als de wegens-opzegverboden, behoudens enkele uitzonderingen. Bij alle andere ontslaggronden kan de kantonrechter wel ontbinden ook al is er sprake van een tijdens-opzegverbod. Dit is het geval als het verzoek geen verband houdt met het opzegverbod of als er zodanige omstandigheden zijn dat het in het belang van de werknemer is dat de arbeidsovereenkomst toch eindigt.

Zieke werknemer
Voor de zieke werknemer gelden enkele aanvullende bepalingen. Zo geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet als de werknemer de re-integratieverplichtingen niet nakomt, de ziekte ten minste twee jaar heeft geduurd of de ziekte pas is ontstaan nadat een verzoek tot toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door het UWV is ontvangen.

Update Maaike Hilhorst, 9/2022

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden