13 juli 2023

Start vereenvoudiging verlofstelsel

De Wet arbeid en zorg (WAZO) kent verschillende verlofregelingen. Het betreft verlof rondom de geboorte van een kind, de zorg voor kinderen, zorg voor hulpbehoevende naasten en voor persoonlijke situaties. De afgelopen jaren is het verlofstelsel uitgebreid met onder andere het recht op (aanvullend) geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Het stelsel is daardoor nog complexer geworden. Daarom kijkt (demissionair) minister Van Gennip naar mogelijkheden om het verlofstelsel te vereenvoudigen.

Minister Van Gennip heeft in haar kamerbrief van 12 juli 2023 geïnformeerd over de start van de vereenvoudiging van het verlofstelsel (Wet arbeid en zorg, WAZO). Dit betreffen vereenvoudigingsvoorstellen van administratieve aard. Wat houden ze in?

 

Uniformering opnameperiode
De periode waarin verlof kan worden opgenomen, verschilt per regeling. Deze termijnen wil de minister zoveel mogelijk gelijktrekken. Dit zou betekenen dat voor het geboorteverlof, het aanvullend geboorteverlof, het betaald ouderschapsverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof zou gaan gelden dat het verlof kan worden opgenomen in de periode van twaalf maanden na de geboorte van het kind of opname van het kind in het gezin.

Uniformering aanvraagmoment
Ook het moment waarop de uitkering is aan te vragen, verschilt per regeling. Soms vooraf, soms tijdens en/of achteraf. Het idee is het aanvraagmoment zoveel mogelijk gelijk te trekken. Daarin moet nog een keuze worden gemaakt tussen twee mogelijkheden, namelijk:
1. voor alle verlofregelingen voorafgaande opname mogelijk maken, of
2. voor alle verlofregelingen voor, tijdens en na opname aanvraag mogelijk maken.

Overige
Naast bovenstaande voorstellen, zijn er ook vereenvoudigingsmogelijkheden die nader onderzoek vragen. Dit betreft het urencriterium ZEZ-uitkering en verandering van werk tijdens de verlofperiode.
In het kader van de vereenvoudiging zal ook de wettekst worden geactualiseerd. Daarbij zullen de tekst en definities zoveel mogelijk worden gestroomlijnd. De overheid blijft daarnaast aandacht besteden aan informatievoorziening en communicatie.

Verdere vereenvoudigingen
Naast vereenvoudigingen van administratieve aard die op kortere termijn kunnen worden ingevoerd, wordt gewerkt aan vereenvoudigingsmogelijkheden die raken aan het stelsel of financiële consequenties hebben.
Daarbij wordt op dit moment gedacht aan een clustering van verschillende verlofregelingen. Binnen de clusters zijn de voorwaarden zoveel mogelijk gelijk. Mogelijke clusters zijn:
1) een cluster rond de geboorte en zorg voor kinderen,
2) een cluster rond het verlenen van zorg aan zieke of hulpbehoevende naasten, en
3) een cluster rondom persoonlijk verlof.
Hierover volgt na de zomer uitgebreidere informatie. De SER zal er advies over uitbrengen.

Vervolg
Er is een breed gedragen wens om de verlofregelingen te vereenvoudigen. Dat maakt het ook voor werkgevers overzichtelijk en werkbaarder. Uiteraard is het daarbij zaak ervoor te waken dat de diverse belangen van werkgevers voldoende gewaarborgd blijven. Het ministerie, UWV en sociale partners zullen de komende tijd een en ander nader uitwerken.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de val van het kabinet voor deze  vereenvoudigingsvoorstellen van administratieve aard. Besluitvorming over de verdere vereenvoudigingen waren in principe al aan een volgend kabinet.

Uitgebreide informatie over de WAZO en de verschillende verlofvormen, vindt u op de verzamelpagina Verlof

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden