04 april 2022

Nieuwe pensioenwet: sociale partners staan voor stevige opgave

Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten het langverwachte wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet is het uitvloeisel van het pensioenakkoord dat in 2019 is gesloten tussen het kabinet en sociale partners. Er ligt voor sociale partners en de pensioenuitvoerders een stevige opgave om inzichtelijk te maken wat de nieuwe pensioenregelingen en het zogeheten invaren voor werknemers en gepensioneerden betekenen. Deze gevolgen zullen voor het maken van definitieve keuzes vóór 1 januari 2025 uitgewerkt en gepresenteerd moeten worden.

 

Twee premieregelingen

De Wtp heeft tot doel om eerder uitzicht te bieden op indexaties van pensioen, het pensioenstelsel voor deelnemers transparanter en persoonlijker te maken en om het pensioenstelsel beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt van nu. In de Wtp zijn hiervoor twee nieuwe pensioenregelingen uitgewerkt: de ‘solidaire’ premieregeling en de ‘flexibele’ premieregeling. Dat zijn allebei premieregelingen (ofwel DC-regelingen) waarbij een vaste, en voor alle werknemers leeftijdsonafhankelijke premie wordt geïntroduceerd. Hiermee wordt een meer stabiele premielast bereikt die niet langer afhankelijk is van de renteontwikkeling op de financiële markten, maar die enkel wordt bepaald door wat werkgever dan wel sociale partners daarover overeenkomen.
De nieuwe pensioenwet heeft grote gevolgen voor het pensioenstelsel in Nederland en vrijwel iedere werkgever, werknemer of gepensioneerde in Nederland krijgt er de komende jaren mee te maken.

AWVN informeert u de komende tijd actief over de inhoud, het proces en over de lagere regelgeving – o.a. door middel van de maandelijkse Pensioenflits, korte, themagerichte online bijeenkomsten waarin steeds een onderwerp uit de Wtp centraal staat.

Keuze premieregeling maken

De beoogde ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen is 1 januari 2023. Daarna krijgen werkgevers en sociale partners twee jaar de tijd, dus tot 1 januari 2025, om tot nieuwe pensioenafspraken te komen en een keuze te maken tussen één van de twee nieuwe typen pensioencontracten en om in samenspraak met de pensioenuitvoerder de nieuwe pensioenregeling verder vorm te geven.

Implementatie
Vervolgens krijgen de pensioenuitvoerders nog eens twee jaar, dus tot 1 januari 2027, de tijd om de nieuwe regeling in te voeren. Een belangrijke afweging daarbij is de vraag of en op welke wijze de al opgebouwde pensioenen worden ingebracht in de nieuwe pensioenregeling (het zogeheten ‘invaren’).
Uiterlijk op 1 januari 2027 dus moet deze ingrijpende operatie zijn afgerond. Bovenvermelde mijlpalen gelden voor pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen. Omdat bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen de productontwikkeling en het opstellen van het implementatieplan en communicatieplan al in belangrijke mate zijn afgerond voorafgaand aan het arbeidsvoorwaardelijk proces, is voor hen minder tijd nodig voor implementatie (circa drie maanden).

Stevige opgave
Er ligt voor sociale partners en de pensioenuitvoerders een grote opgave om inzichtelijk te maken wat de nieuwe pensioenregelingen en het invaren voor werknemers en gepensioneerden betekent. Deze gevolgen zullen voor het maken van definitieve keuzes en vóór 1 januari 2025 uitgewerkt en gepresenteerd moeten worden. Hier ligt een stevige opgave voor werkgevend Nederland en de pensioenuitvoerders.

Meer informatie over de Wtp vindt u ook op het informatieplatform over de invoering van het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel.

Wtp in 2022: afronding wetgevingsproces

Het jaar 2022 zal verder in het teken staan van het wetgevingsproces dat uiterlijk aan het einde van dit jaar moet zijn afgerond. Het streven is dat de Wtp nog vóór het zomerreces in de Tweede Kamer wordt behandeld. De lagere regelgeving die bij de Wtp hoort zal binnenkort ook ter consultatie worden voorgelegd.

De AWVN-pensioenadviseurs kunnen u
• advies geven over de gevolgen van de Wtp voor uw onderneming en
• bijstaan in de (arbeidsvoorwaardelijke) afwegingen voor de keuze van een nieuwe regeling
• begeleiden gedurende de transitieperiode naar een pensioenregeling die Wtp-proof is.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden