24 januari 2022

Blijf alert op seksueel grensoverschrijdend gedrag

Door de uitgebreide berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij tv-programma The Voice of Holland is dit onderwerp momenteel volop in de belangstelling. De rol van de werkgever komt hier regelmatig ter sprake. Het voorbeeld laat tevens zien dat wanneer u als werkgever denkt alles op orde te hebben, dat niet automatisch betekent dat het niet evengoed flink fout kan gaan.

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om beleid te voeren om medewerkers te beschermen tegen het risico op seksuele intimidatie. Dit valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting, evenals werkdruk, discriminatie en pesten. Als werkgever moet u hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Om te verkennen of u hier al aan voldoet is de Zelfinspectietool werkdruk en ongewenst gedrag van het ministerie van SZW een hulpmiddel. Met deze tool kunt u naar uw eigen organisatie kijken zoals een arbo-inspecteur dat doet. Ook de Wegwijzer pesten op het werk (TNO en sociale partners) kan een nuttig hulpmiddel zijn voor werkgevers om een adequaat beleid te ontwikkelen. U vindt deze tools op deze site op ongewenst gedrag.

Daarnaast is voor werkgevers van belang om te weten dat het beleid moet worden afgestemd met de ondernemingsraad, die hierbij een instemmingsrecht heeft.
De werkgever is verder wettelijk verplicht om een klachtencommissie in te stellen.  Een werknemer kan zich bij ernstige misdragingen op het werk tot de klachtencommissie wenden. Een klachtencommissie  kan ook op brancheniveau worden ingesteld. Een vertrouwenspersoon is op zich niet verplicht, maar kan juist wel een belangrijk onderdeel van het beleid zijn.

Ten slotte moet de  werkgever bij het opstellen van zijn beleid ook rekening houden met de veiligheid en het gedrag van derden waar werknemer(s) tijdens het werk eventueel mee te maken hebben. Daarbij is het van belang dat alle betrokkenen, intern en extern, goed op de hoogte zijn van dat beleid.

Als u een veilige en open cultuur wilt realiseren is echter beleid en inrichten van loketten onvoldoende, zo blijkt ook duidelijk uit het voorbeeld van The Voice of Holland. Hoe gaat u er daadwerkelijk voor zorgen dat de gewenste cultuur ook werkelijkheid wordt? Dit vraagt om met uw management en werknemers in gesprek te gaan over gewenst en ongewenst gedrag. Dat de gewenste cultuur iets van alle betrokkenen wordt en mensen zich vrij voelen om elkaar aan te spreken en zich te uiten.

Heeft u vragen over dit belangrijke onderwerp, neem dan contact op met AWVN. Wij graag met u aan de slag om u te ondersteunen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden