17 mei 2022

Brzo-bedrijven mogen straks testen op gebruik van alcohol en drugs

Het moet in de toekomst voor bedrijven mogelijk worden om werknemers te laten testen op gebruik van alcohol en drugs. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief van 10 mei 2022 aangekondigd dat de Arbeidsomstandighedenwet zal worden aangepast om het testen mogelijk te maken.

Op dit moment is dat vanwege de privacyaspecten slechts mogelijk als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Daardoor is tot op heden testen slechts in een beperkt aantal sectoren mogelijk, zoals de lucht- en verkeersvaart en de spoorwegen.

Brzo-bedrijven
Door de wetswijziging krijgen straks eerst bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen vallen (zogeheten Brzo-bedrijven) deze testmogelijkheden. Het gaat hierbij om ongeveer 400 bedrijven waar voor specifieke functies straks moet kunnen worden getest. De minister streeft er naar het wetsvoorstel in het najaar van 2022 voor internetconsultatie aan te bieden.
Na aanvullend onderzoek naar de omvang van de aard van de alcohol- en drugsproblematiek en de effectiviteit van alcohol- en drugstesten, zal een beslissing worden genomen of ook ander bedrijven deze testmogelijkheden zullen krijgen. Daarbij zullen ook de eerste ervaringen van de Brzo-bedrijven worden meegenomen. Dit betekent dat deze laatste stap nog wel even op zich laat wachten.

Testen sluitstuk ADM-beleid
AWVN is verheugd dat eindelijk weer een vervolgstap is genomen in dit dossier. Werkgevers pleiten al heel lang voor de mogelijkheid om werknemers in bepaalde gevallen te kunnen testen. Dat is onmisbaar om het werken onder invloed tegen te gaan en te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Daarbij moet testen wel het sluitstuk zijn van het in een bedrijf gevoerd alcohol- en drugsbeleid waarin aandacht voor preventie, hulp en steun centraal staan.
Het is jammer dat de nieuwe wetgeving, onder andere vanwege de coronapandemie, zo lang is blijven liggen. Het vorige kabinet had al op 20 februari 2020 de Tweede Kamer de toezegging gedaan wetgeving voor te bereiden. Toen werd overigens nog gesproken over alcohol, drugs én medicijnen (ADM). In de recente brief van de minister wordt evenwel niets gezegd over medicijnen. Voor medicijnen die het functioneren kunnen beïnvloeden, is het belangrijk dat de werknemer daarvoor de bedrijfsarts informeert, die met het bedrijf de specifieke risico’s kan bespreken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden