donderdag 02 april 2020

Meer coördinatie EU grensoverschrijdend werken

Op 30 maart 2020 heeft de Europese Unie (EU) richtsnoeren gegeven ter coördinatie van het vrij verkeer binnen de EU tijdens de coronacrisis. Meer coördinatie vanuit EU met betrekking tot grensoverschrijdend werken, vitale beroepen en sociale zekerheid was nodig, omdat een aantal lidstaten vergaande maatregelen hadden genomen om hun grondgebied af te sluiten, ook voor het intracommunautaire verkeer.

De richtlijnen van de EU betreffen het volgende.
Werknemers moeten de grens over kunnen, zowel voor vitale beroepen als voor regulier werk
De lidstaten mogen preventieve maatregelen nemen in verband met de gezondheid. Dat neemt echter niet weg dat werknemers de grens over moeten kunnen, zowel mensen die vitale beroepen uitoefenen als regulier werk. Dit betreft zowel gedetacheerde werknemers, grensarbeid als seizoenarbeid. Ook transitverkeer door andere lidstaten om het uiteindelijke werkland te bereiken, moet mogelijk blijven. Dat geldt zeker voor seizoensarbeid. Denk hierbij aan Poolse werknemers die via Duitsland naar Nederland komen.

Voor vitale beroepen is ongehinderde grensoverschrijding nog belangrijker. Vandaar dat een lijst is gepubliceerd van wat onder vitale beroepen/vitale werkzaamheden wordt verstaan. Voor deze beroepen zouden bij de grens zogenaamde fast lanes moeten worden ingevoerd, om ongehinderde grensoverschrijding te kunnen realiseren.

Screening op gezondheidsrisico’s blijft nodig, net zoals dat voor eigen lokale werknemers nodig is. Dat kan ook betekenen dat wanneer een bepaalde lidstaat van mening is dat bepaalde activiteiten geen vitaal beroep betreffen, men desalniettemin restricties kan opleggen in verband met de gezondheidsrisico’s.

Toepassing van de Europese sociale-zekerheidsregels en het toepasselijke arbeidsrecht op basis van de Europese verordening, kunnen ingewikkeld zijn.
Wanneer u voor uw werknemers in specifieke situaties nader advies nodig heeft, kunt u contact opnemen met Ruud Blaakman, blaakman@awvn.nl, 06 2264 2739.

Sociale-zekerheidsmaatregelen
Doordat veel werknemers verplicht thuis werken, kan het zijn dat de sociale zekerheid wijzigt. De Europese sociale-zekerheidsverordening voorziet bij werken in verschillende lidstaten in een 25% eis. Wanneer iemand 25% of meer in het eigen woonland werkt, kan het zijn dat de sociale zekerheid van het vestigingsland van de werkgever overspringt naar het woonland van de werknemer. De Europese Commissie geeft aan dat door middel van toepassing van artikel 16 van de Europese sociale-zekerheidsverordening, het overlegartikel, de lidstaten een passende oplossing voor de gevolgen van de toepassing van de 25% eis kunnen realiseren.

De Europese Commissie geeft verder informatie over:
• de definities van grensarbeider en gedetacheerde werknemer
• het toepasselijke arbeidsrecht en de gewoonlijke arbeidsplaats
• het toepasselijke sociale zekerheidssysteem in bepaalde situaties
• het recht op werkloosheidsuitkering op basis van de sociale zekerheidswetgeving van lidstaten al dan niet in verband met arbeidstijdverkorting voor grensarbeid en seizoenarbeid
• het recht op verstrekkingen voor medische zorg.

Informatie beschikbaar per lidstaat:
België
Frankrijk
Duitsland
Nederland

Meer informatie
Meer informatie over de maatregelen van de Europese Unie kunt u vinden op website van de EU:
Commission presents practical guidance to ensure the free movement of critical workers
Employment, Social Affairs & Inclusion
Daarnaast is de brochure ‘Information for frontier workers and posted workers’ beschikbaar.

Voor praktische informatie over vignetten of benodigde formulieren voor grensoverschrijding, zie het nieuwsbericht Coronavirus en grensarbeid: wat is toegestaan? op deze site

0 reacties