08 december 2020

AWVN ontvangt Speak Up Guidelines voor werkgevers

In het kader van een betere klokkenluidersbescherming publiceert Transparency International Nederland de Speak Up Guidelines voor werkgevers. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Raymond Puts, algemeen directeur van de AWVN. De guidelines dienen als handreiking voor werkgevers om effectief meldbeleid te implementeren en zo mogelijke misstanden te identificeren en te voorkomen.

Klokkenluiders zijn van vitaal belang bij het blootstellen van corruptie, fraude en andere misstanden. Beschermingsmaatregelen zoals effectieve wetgeving op het gebied van klokkenluiders en gedegen interne meldregelingen kunnen mensen beschermen en aanmoedigen om zich uit te spreken tegen misstanden.

Raymond Puts Loesewies van der Laan, klokkenluiders
Raymond Puts, algemeen directeur AWVN, neemt het eerste exemplaar van de Speak Up Guidelines in ontvangst van Loesewies van der Laan, algemeen directeur Transparency International Nederland.

Wet Huis voor klokkenluiders biedt weinig handvatten

Medio 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders aangenomen, waardoor de rechtspositie van klokkenluiders is versterkt. Echter moet er in de praktijk nog veel veranderen voordat de bescherming effectief te noemen is en klokkenluiders in beter aanzien staan. De Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht werkgevers waar tenminste 50 mensen werken om een meldregeling in te voeren voor vermoedens van misstanden. Echter stelt deze wet slechts minimale eisen aan een interne meldregeling en biedt weinig handvatten aan werkgevers voor de implementatie van een effectieve interne meldregeling.

Goed meldbeleid in ieders belang

Het hebben van goed beleid voor het omgaan met vermoedens van misstanden (meldbeleid) is in het belang van zowel de organisaties als haar medewerkers. Immers, misstanden kunnen in alle organisaties voorkomen en hebben een negatieve invloed op zowel de organisatie als het werkklimaat. Organisaties hebben er belang bij dat vermoedens van misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en serieus worden onderzocht, én dat geconstateerde misstanden adequaat worden aangepakt. Daarbij moeten medewerkers erop kunnen vertrouwen dat, als zij een vermoeden van een misstand hebben en daarvan melding doen, de organisatie hen als melder beschermt tegen benadeling als gevolg van het feit dat zij een melding hebben gedaan.

Speak Up Guidelines voor werkgevers in Nederland

Tegen deze achtergrond heeft TI-NL voor (inter)nationale werkgevers in Nederland de guidelines “How to implement an effective Speak Up framework” ontworpen. U kunt de PDF-versie hier downloaden: Speak Up Guidelines for employers. Op 10 december 2020 publiceert TI-NL ook haar nieuwe guidelines voor werknemers: How to Speak Up at the Workplace.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden