05 mei 2023

Problemen grensarbeiders sociale verzekering per 1 juli voorbij?

Per 1 juli 2023 is er een oplossing voor de sociale verzekeringspositie van grensarbeiders die telewerken voor minder dan 50% in het woonland. 

 

grensarbeidersDe Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid heeft een raamwerkovereenkomst voorgesteld op basis waarvan lidstaten kunnen bepalen welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is in geval van grensarbeid. Het moet gaan om grensarbeid en om thuiswerken (hybride werken) voor minder dan 50% in het woonland van de grensarbeider.

Artikel 16-overeenkomst

Om dit te realiseren kunnen de lidstaten op verzoek van werkgever en werknemer een artikel 16-overeenkomst afsluiten op basis van de Europese sociale zekerheidsverordening. Wanneer dat gebeurt, is de sociale verzekeringswetgeving van de zetel of vestigingsplaats van de werkgever van toepassing. Het is dan niet nodig akkoord van de andere lidstaat af te wachten.

Voor Nederland betekent dit dat de in Nederland gevestigde werkgevers die in België en/of Duitsland woonachtige grensarbeiders in dienst hebben, bij de SVB in Amstelveen een verzoek kunnen doen voor een artikel 16-overeenkomst.

De SVB zal deze aanvraag beoordelen en bij akkoord een A1-verklaring afgeven. Zulke verzoeken zijn met ingang van 1 juli 2023 mogelijk, voor bestaande gevallen kan dit tot 1 januari 2024. Voor nieuwe gevallen kan dit steeds binnen 3 maanden na de start van de werkzaamheden.

Wat vindt AWVN?
Het is goed dat er per 1 juli 2023 een oplossing komt voor grensarbeid. Opgemerkt dient echter te worden dat deze oplossing enkel ziet op telewerken, en niet op álle situaties voor werken in verschillende lidstaten. Daarvoor blijft de voorwaarde van minder dan 25% werken in het eigen woonland gelden. Dit zal zeker tot ‘grensdiscussies’ leiden.

Een andere opmerking betreft het fiscale kader. De raamovereenkomst ziet enkel op de sociale zekerheid. Als de werknemer inderdaad 49% van de werkzaamheden in het woonland verricht, dan is op basis van de belastingverdragen met België en Duitsland het loon toerekenbaar aan die werkdagen, in het woonland belast. Dat kan gevolgen hebben voor het nettoloon van de werknemer. Het is dus van belang dat er ook fiscaal een oplossing komt voor de grensarbeider.
Het is een expliciete wens van Nederland om in de belastingverdragen met België en Duitsland een grensarbeidersregeling op te nemen. De onderhandelingen met de verdragspartners lopen nog; de vormgeving van de grensarbeidersregeling is nog niet bekend.

Tot slot: het is van belang is dat werkgever en werknemer de aanvraag gezamenlijk doen. Gebeurt dat niet, dan is het niet mogelijk een overeenkomst aan te vragen, en blijft het minder dan 25%-criterium van kracht – hetgeen in de praktijk ook voor voltijdwerknemers ertoe leidt dat ze enkel slechts één dag in de week thuis kunnen werken.

Wilt u een artikel 16-overeenkomst aanvragen bij de SVB en heeft u hierbij hulp nodig, dan is AWVN u graag van dienst. Neem contact op met Ruud Blaakman op 06-226 42 638 of mail: blaakman@awvn.nl

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden