Informatie voor dienstverleners

Informatievoorziening voor arbeidsmarktregio’s / werkgeversservicepunten

Welkom op de informatiepagina voor medewerkers die zich bezighouden met werkgeversdienstverlening. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u werkgevers in uw arbeidsmarktregio kunt motiveren en ondersteunen bij het werk bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Houd deze pagina goed in de gaten, want we voegen regelmatig nieuwe documenten en tips toe.

Op deze pagina geven we beknopte achtergrondinformatie over werken met een psychische kwetsbaarheid en het project Hoofdzaak Werk, hoe wij en andere partijen u als dienstverlener kunnen ondersteunen en tot slotte geven we handvatten die u helpen in het contact met werkgevers.

Achtergrond

Sinds 2017 is er op verschillende manieren aan een betere samenwerking tussen GGZ, gemeenten en UWV gewerkt. Met als doel om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. Ook vanuit werkgeversperspectief is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het project “Meer werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid”. Met het nieuwe gezamenlijke project Hoofdzaak Werk worden al die ervaringen en krachten gebundeld om de re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid landelijk te gaan opschalen.

Dat hebben de ondertekenaars van het convenant Sterk door Werk – waaronder UWV en AWVN – samen afgesproken. In een gezamenlijk project genaamd Hoofdzaak Werk is ten doel gesteld dat uiterlijk in 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio minimaal 100 mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid. Daarbij worden diverse re-integratie-methodieken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ingezet, waaronder IPS, jobcoaching en Werk als beste zorg. Daarnaast moet er in 2023 een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces zijn ontwikkeld op basis van een integrale samenwerking tussen alle partijen.

Rol van AWVN

Om een opschaling mogelijk te maken is het van groot belang dat werkgevers hier goed bij betrokken worden. In de regio liggen al veel goede contacten met werkgevers vanuit de werkgeversdienstverlening en dit zal dan ook de kern vormen van de werkgeversbenadering. AWVN kan in nauwe samenwerking met regionale partijen op een aantal onderwerpen ondersteunen; sparren over verbreding van het werkgeversnetwerk, het aanhaken van bekende inclusieve werkgevers, het opzetten van voorbeeldcommunicatie aan werkgevers en het organiseren van regionale werkgeversbijeenkomsten. Het aanbod is volledig afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, dus de informatie die op deze pagina wordt verzameld zal regelmatig een update krijgen. Om zo goed afgestemd te blijven op de vragen en knelpunten die we tegenkomen.

Ondersteuning voor u als dienstverlener

Elke regio steekt net weer even anders in elkaar en WSP’s hebben dan ook zo hun eigen manieren om werkgevers te werven en kandidaten te plaatsen. Gebruik de voorbeelden en handreikingen hieronder daarom gerust naar eigen inzicht.

Waarom specifieke aandacht voor deze doelgroep?

Mensen met een psychische kwetsbaarheid krijgen vaak geen kans op de arbeidsmarkt, terwijl zij dit wel graag willen. Onderstaande infographic geeft inzicht in het probleem.

Klik op de afbeelding

Nieuwe werkgevers werven

WSP’s werken niet alleen vraag-gestuurd, maar zijn ook bezig hun werkgeversnetwerken uit te breiden. Dit juichen we toe, want dit komt de naamsbekendheid van WSP’s ten goede, waardoor meer werkgevers de kans krijgen geschikte medewerkers te vinden. Samen sparren over manieren om het netwerk aan werkgevers te verbreden? Neem contact op via de button onderaan deze pagina.

Een aantal tips om te starten:

1. Maak een volledig overzicht van het netwerk aan inclusieve werkgevers. Denk hierbij aan de eigen rechtstreekse contacten met werkgevers, maar ook aan contacten die (IPS-)trajectbegeleiders mogelijk in de regio hebben, bestaande (inclusieve)werkgeversnetwerken etc. Door hier inzicht in te creëren is het startpunt voor de uitbreiding duidelijk.

2. Brainstorm over mogelijkheden in de regio. Wellicht is het mogelijk om via regionale/lokale ondernemersnetwerken nieuwe contacten op te doen, of zijn er warme werkgeverscontacten die collega-werkgevers kunnen attenderen op de fijne samenwerking met het WSP.

3. Organiseer kennissessies waar ervaren en minder ervaren werkgevers (op het gebied van inclusie) elkaar en experts kunnen treffen. Op deze manier kunnen ‘nieuwe’ werkgevers laagdrempelig kennis maken met het onderwerp en kunnen ze rechtstreeks in gesprek om hun vragen en zorgen te bespreken.

4. Kijk ook eens naar deze tips om het WSP onder de aandacht te brengen bij werkgevers

Organiseer een kennissessie over het thema ‘psychische kwetsbaarheid’

Bij werkgevers gaat het thema psychische kwetsbaarheid vaak leven als ze er direct mee in aanraking komen. AWVN organiseert daarom regelmatig kennis- en dialoogsessies om werkgevers van informatie te voorzien. Ook krijgen ze de gelegenheid knelpunten te delen en vragen te stellen. We raden WSP’s aan dit ook te doen.

Stap A: organiseren
Tip 1: Nodig altijd één of twee interessante sprekers uit, bij voorkeur in ieder geval een werkgever met een goed praktijkverhaal. Ook kunt u denken aan het uitnodigen van een ervaringsdeskundige of een onderzoeker.
Tip 2: Een voorbeeld van een duidelijke, aansprekende uitnodiging vindt u hier.

Stap B: uitnodigen
Tip 1: Maak geen flyer in Word of PDF, maar plaats het (online) event op de website van het werkgeversservicepunt. Dat is toegankelijker en maakt het makkelijk deelbaar.
Tip 2: U kunt op LinkedIn ook een event aanmaken. Werkgevers kunnen dan in de openbaarheid zichtbaar maken dat ze zich hebben aangemeld. En dat kan andere werkgevers weer stimuleren zich aan te sluiten.
Tip 3: Meld het event bij Lisa Molenaar van AWVN. Zij zorgt ervoor dat de bijeenkomst ook op onze agenda komt te staan en dat ook wij werkgevers er op gaan wijzen.

Verbreed uw kennis

Samen voor de Klant heeft een speciale webpagina ingericht over het thema GGZ en werk en inkomen. Deze pagina staat boordevol handreikingen, kennis en handige links.

Zo ondersteunt u werkgevers

Werkgevers realiseren zich niet altijd dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak moeilijk aan een baan komen, terwijl werk juist bijdraagt aan lichamelijke én mentale gezondheid. ‘Arbeid werkt als medicijn’, is zelfs een wetenschappelijke conclusie. Wanneer werkgevers passend werk kunnen bieden aan een kandidaat met een psychische kwetsbaarheid en deze persoon de juiste begeleiding krijgt, is er vaak een duurzame arbeidsrelatie mogelijk. Hieronder verzamelen we informatie die u werkgevers kunt bieden als zij openstaan voor plaatsingen.

Informatievoorziening

Is een werkgever op zoek naar laagdrempelige informatie over werk bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid? dan kunt u ze doorverwijzen naar onze pagina voor werkgevers. Hierop staat basisinformatie om een oriënterende werkgever wat verder op weg te helpen. Daar vinden ze ook een agenda met landelijke en regionale themabijeenkomsten die in de loop van het jaar worden georganiseerd.

Inspiratie

Steeds meer werkgevers hebben ervaring met het bewust werk bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, zo ook ondernemer Nadia van den Heuvel:

We hebben al heel wat inspirerende verhalen opgetekend, in de hoop dat deze andere werkgevers kunnen helpen.

1. ASTRON | regio: Drenthe | ‘Ik hoor wel eens dat het allemaal zoveel extra tijd zou kosten, maar dat valt reuze mee’
2. Social District | regio: Groot-Amsterdam | ‘Wij zien ervaring met gamen als een pre!’
3. Cosy van Tutti | regio: Zuid-Kennemerland en IJmond| ‘Het is van beide kanten een schot in de roos’
4. MEO | regio: Noord-Holland Noord | ‘Bij ons krijgen mensen voldoende zelfvertrouwen om duurzaam aan het werk te blijven’
5. Wadudu | regio: Drenthe | ‘Oprechte interesse in je werknemers en rekening houden met eventuele beperkingen’

Meer verhalen vindt u hier

Veelgestelde vragen door werkgevers

1. Wat is een psychische kwetsbaarheid?
‘Psychische kwetsbaarheid’ is een breed en abstract begrip. Het is een containerbegrip voor verschillende aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, een burn-out, verslaving en stoornissen in het autistisch spectrum. Ieder mens is anders en iedere aandoening is anders. Dat geldt dus ook voor de mate waarop een psychische kwetsbaarheid iemands leven beïnvloedt; van licht tot zwaar en van soms tot vaak. Met de juiste begeleiding is er alsnog vaak een duurzame arbeidsrelatie mogelijk. Jaarlijks krijgen zo’n 191.000 mensen last van een psychische stoornis. (Trimbos). Dit betekent ook dat 43% van de Nederlandse bevolking op enig moment te maken krijgt met dergelijke problematiek. Het kan dus iedereen overkomen.
Om meer te weten te komen over de impact van psychische kwetsbaarheden en wat dit kan betekenen voor een arbeidsrelatie kan het interessant zijn een gesprek tussen GGZ professionals, (IPS-)trajectbegeleiders en werkgevers te faciliteren. Hier kan dieper ingegaan worden op vragen die leven vanuit werkgevers en kunnen (onbewuste) vooroordelen aangekaart en ontkracht worden.

2. Welke rol kan werk spelen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid?
Door werk pakken mensen weer één van de belangrijke sociale rollen op die zij hebben in het leven. Dat is een onderdeel van herstel. Herstel betekent geen genezing, maar weer greep krijgen op je eigen leven: kwetsbaarheden (er)kennen en uitgaande van eigen talenten en kwaliteiten weer positieve ervaringen opdoen. Uit onderzoek dat is gedaan naar ‘werk en participatie als medicijn’ is duidelijk gebleken dat werk zowel de psychische als lichamelijke gezondheid van mensen verbetert. Ook gaan zorgkosten omlaag, krijgen mensen weer meer controle over hun leven en worden weer gelukkig(er).

3. Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid?
Uit recent onderzoek van Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) komt naar voren dat 64% van leidinggevenden in Nederland terughoudend zijn in het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Berenschot heeft al eerder gerapporteerd dat de bereidheid van werkgevers om iemand met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen significant lager is dan de bereidheid om iemand met een lichamelijke beperking aan te nemen, 13% tegenover 39%. In een opvolgend onderzoek blijft een verschil zichtbaar, maar zijn de cijfers voor beide groepen verbeterd, naar respectievelijk 24% en 51%. Er zit dus verbetering in, maar dit moet nog verder doorgezet worden om de kansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt verder te verbeteren.

4. Hoe is het voor mijn medewerkers om samen te werken met iemand met een psychische kwetsbaarheid?
Werkgevers verwachten relatief vaak dat hun medewerkers negatief staan tegenover samenwerking met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar uit onderzoek blijkt dat medewerkers deze verwachtingen veel minder hebben (GAK). Werkgevers met ervaring geven ook over het algemeen aan dat werknemers met een psychische kwetsbaarheid even goed presteren als mensen zonder. (GAK). Tussen de voorbeelden op AWVN.nl vind je veel werkgevers die vertellen over hoe de samenwerking er op de werkvloer aan toe gaat.

5. Moet ik als werkgever aanpassingen doen om deze werkzoekenden een plek te kunnen bieden?
Het is belangrijk om met de nieuwe potentiële werknemer een open gesprek aan te gaan. Psychische kwetsbaarheden zijn ontzettend divers en de ondersteuningsbehoefte van iedere persoon zal dus anders zijn. Vermijd in een kennismakingsgesprek een smalle focus op wat iemand wellicht níet kan, maar focus op welke randvoorwaarden nodig zijn voor diegene om op een zo goed mogelijke manier te functioneren. Algemene aandachtspunten kunnen zijn: extra aandacht voor fysieke en sociale aspecten, zoals een rustige werkplek. Ook de juiste werksfeer is belangrijk. Een informele sfeer met voldoende feedback en supervisie zijn vaak bevorderlijk.

Contact met AWVN

Heeft u na het lezen van deze pagina misschien vragen? Mist u bepaalde informatie? Neem dan vooral contact op met AWVN-adviseur Lisa Molenaar. Ook als u de behoefte voelt om eens te sparren over mogelijke ondersteuning in een specifieke regio!

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden