06 april 2021

Voortgang wetsvoorstellen Breed offensief en vereenvoudiging Wet banenafspraak

In een brief van 30 maart 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over het aangepaste tijdpad van het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet Uitvoeren Breed offensief (‘Breed offensief’). Daarbij is ook de stand van zaken aangegeven van het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Het wetsvoorstel Breed offensief

Dit is in februari 2020 bij de Tweede Kamer ingediend en bevat een aantal maatregelen waardoor meer mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen gaan en blijven. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in het uniformeren van de loonwaardebepaling, het harmoniseren van instrumenten voor re-integratie en het wegnemen van administratieve knelpunten voor werkgevers. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om administratieve knelpunten van de no-riskpolis op te lossen door gemeenten bij ziekte de loonkostensubsidie door te laten betalen. In aanvulling daarop ontvangt de werkgever de betaling op grond van de no-riskpolis. Gemeenten hoeven de betaling van de loonkostensubsidie bij ziekte dus niet meer te stoppen en te hervatten. De werkgever hoeft zijn werknemer dan alleen nog maar bij UWV ziek te melden.

Verder maakt het Wetsvoorstel het mogelijk dat de werkgever voor werknemers die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan maar die binnen zes maanden zodanig verminderd productief zijn dat ze niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen alsnog in aanmerking komt voor loonkostensubsidie.

Nadat het kabinet-Rutte III op 15 januari 2021 demissionair werd heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel niet-controversieel verklaard en de wetsbehandeling tot nader order uitgesteld.

De minister geeft nu aan dat de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 hierdoor niet haalbaar is. Gelet op het belang van de voorgestelde maatregelen voor mensen met een arbeidsbeperking en voor werkgevers wil de minister nu streven naar invoering van het wetsvoorstel op 1 januari 2022. Hiervoor is wel nodig dat het wetsvoorstel uiterlijk 1 oktober 2021 in het Staatsblad staat, om zo gemeenten voldoende voorbereidingstijd te geven. Als dit niet haalbaar of wenselijk wordt geacht zal de inwerkingtreding nog verder opschuiven.

Wet banenafspraak

Verder geeft de minister aan dat hij het vanwege de demissionaire status van het kabinet niet opportuun vindt het wetsvoorstel vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten nog aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het volgende  kabinet zal hierover moeten beslissen.

Dat betekent wel dat de opschorting van de quotumheffing tot de verwachte inwerkingtredingsdatum van het nieuwe wetvoorstel, 1 januari 2022, wettelijk zal moeten worden verlengd.

AWVN vindt…

De behandeling van het wetsvoorstel Breed offensief is al een paar keer uitgesteld. Dit is spijtig omdat de voorgestelde maatregelen een goede bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de banenafspraak. Het is nu te hopen dat de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel op korte termijn weer oppakt zodat de maatregelen zo snel mogelijk kunnen worden ingevoerd.

Download de brief aan de Tweede Kamer.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden