22 mei 2023

Handreiking rapportageverplichting CO2-uitstoot

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking gepubliceerd die werkgevers behulpzaam is bij de rapportageverplichting met betrekking tot hun CO2-uitstoot. Deze gaat op 1 januari 2024 in.

 

• Het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ verplicht werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Deze verplichting gaat naar verwachting 1 januari 2024 in. 
• Als uw organisatie minder dan 100 werknemers heeft, valt u niet onder de rapportageverplichting.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, is in het Klimaatakkoord o.a. afgesproken de CO2-uitstoot door werkgebonden mobiliteit te verminderen. Bijna de helft van de uitstoot door personenmobiliteit is het gevolg van woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit (′werkgebonden personenmobiliteit′).

De rapportageverplichting betekent dat werkgevers jaarlijks het totaal aan gereisde kilometers, uitgesplitst naar de verschillende vervoermiddelen en brandstoftypen, dienen te verzamelen en door te geven.

Voor het rapporteren van gegevens over woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit is het niet nodig een geheel nieuwe administratie op te zetten. Veel gegevens zijn waarschijnlijk al uit de administratie te halen. Werkgevers hoeven evenmin zelf hun CO2-uitstoot uit te rekenen of verslag te doen van hun mobiliteitsbeleid. De verzamelde gegevens dienen werkgevers uiteindelijk in te vullen op een digitaal formulier, dat te vinden is de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De handreiking is bedoeld om werkgevers te helpen met de jaarlijkse rapportageverplichting. Het document reikt praktische tips en methodes aan om binnen uw organisatie aan de gevraagde gegevens te komen.
Begin tijdig met de voorbereiding van de rapportage, in ieder geval vóór 1 januari 2024.

registratieplicht CO2-uitstoot
Klik op de afbeelding om de handreiking te downloaden
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden