Commissie Regulering van werk (‘Borstlap’)

De Commissie Regulering van werk (‘commissie-Borstlap‘) onderzocht in 2019 en 2020 de werking van de arbeidsmarkt: in hoeverre leiden de regels rond het verrichten van werk nu en in de toekomst nog tot de gewenste uitkomsten – voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel? Een chronologisch overzicht van de bevindingen van de Commissie Regulering van werk, en de reacties van AWVN op de tussen- en eindrapportage.

 

Voorzitter van de commissie is drs. H. Borstlap; vandaar dat de commissie veelal met de commissie-Borstlap wordt aangeduid. Hans Borstlap was in de jaren tachtig raadadviseur op het kabinet van de minister-president en in de jaren negentig directeur-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna was hij van 2002 tot 2016 lid van de Raad van State.

2018 Commissie Regulering van werk
De commissie Regulering van werk, ingesteld en benoemd op 17 november 2018, is een onafhankelijke commissie die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzoekt. Zij kreeg als gaat na te gaan in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten – voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel.

2019 In wat voor land willen we werken? Tussenrapportage, tevens discussienota
Met In wat voor land willen we werken? wil de commissie een brede discussie uitlokken over de regels rond werk en een toekomstbestendig stelsel van regels in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

Hans Borstlap overhandigt de tussenrapportage (tevens discussienota) op 20 juni 2019 tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van AWVN minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan een aantal coryfeeën uit de wereld van werkgevers, vakbonden en overlegeconomie. Borstlap nodigt een ieder die zich bij het onderwerp betrokken voelt, uit om mee te praten over de toekomst van werken in Nederland.

AWVN brengt ter gelegenheid van het eeuwfeest van de werkgeversvereniging het essay Waardevol werkgeven. Drie pijlers voor een nieuwe eeuw uit. Centraal daarin staat de vraag hoe we de sociaal-maatschappelijke waarde van werkgeven de komende decennia kunnen versterken.

2019 In wat voor land willen we werkgeven? Reactie AWVN
AWVN benadrukt al langer de noodzaak om het stelsel te hervormen en is verheugd te constateren dat de commissie-Borstlap deze denkwijze volgt. In haar reactie van 10 september 2019 op het tussenrapport, In wat voor land willen we werkgeven?, geeft AWVN Borstlap vijf denkrichtingen voor het vervolg mee. Het gaat om de volgende aanbevelingen:
1. denk bij elk voorstel aan een ‘werkgeverstoets’
2. creëer een gelijkwaardig maar niet per se gelijk fundament voor werkenden
3. hou oog voor arbeidsverhoudingen
4. zet in op voor- in plaats van nazorg
5. inclusief moet lonen voor werkende én werkgever.

Werkgeverstoets

Werkgeverstoets
Anne Megens drukt in een vlog de commissie-Borstlap op het hart het werkgeversperspectief niet uit het oog te verliezen. Met de werkgeverstoets, een soort APK-keuring voor de arbeidsmarkt, zou dit gewaarborgd zijn, zo legt zij uit.

Eindrapportage
‘In wat voor land willen wij werken?’
Deel 1 (PDF) | 30 pagina’s | 10,1 MB)
Deel 2 (PDF) | 30 pagina’s | 11,1 MB)
Deel 3 (PDF) | 30 pagina’s | 11,2 MB)
Deel 4 (PDF)| 24 pagina’s |   6,1 MB)

2020 In wat voor land willen wij werken. Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. Eindrapportage
Eindrapport van de commissie-Borstlap. Deze  heeft de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzocht, en is in dat onderzoek nagegaan in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten. Voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel.

2020 Naar een beter werkend Nederland. Reactie AWVN op de eindrapportage
De reactie van AWVN op het op 23 januari 2020 gepresenteerde eindrapport van de commissie Regulering van werk. In Naar een beter werkend Nederland (9 maart 2020) geeft AWVN vijf aanwijzingen voor het vervolg mee, drie inhoudelijke aanwijzingen en twee van procesmatige aard.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden