02 februari 2021

Initiatiefwetsvoorstel equal pay: sympathiek, maar overbodig

 

Doel ervan is om tot gelijke beloning te komen tussen mannen en vrouwen die gelijkwaardig werk verrichten. Aan de vooravond van het debat hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hun standpunten bekendgemaakt in een brief aan de voorzitter en leden van de Tweede-Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorop staat dat VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN het beginsel van gelijke beloning van vrouwen en mannen van harte onderschrijven (en uitdragen). Ook staat buiten kijf dat er sprake is van een loonkloof; wel is het gecorrigeerde beloningsverschil minder groot dan het ongecorrigeerde verschil. Bovendien zijn bedrijven zich steeds meer bewust van het probleem. Dat blijkt uit de toename van het aantal cao-afspraken en afspraken met de OR om beloningsverschillen te onderzoeken.

Lees de uitgebreide reactie van AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland op het initiatiefwetsvoorstel

De organisaties komen tot de conclusie dat het wetsvoorstel
overbodig is: de noodzaak voor een nieuwe handhavingsroute waarvoor de initiatiefnemers pleiten, is niet aangetoond. Er zijn reeds collectieve handhavingsmogelijkheden die benut kunnen worden. Ook is niet aangetoond dat certificering in de voorgestelde vorm beloningsverschillen weg zal nemen
het echte probleem niet oplost: de beloningskloof heeft andere oorzaken
niet proportioneel is: het beoogt verschillende oplossingen aan te reiken die niet in verhouding staat tot het gepresenteerde probleem. Het leidt daarmee tot een stapeling van wetgeving. Bovendien wordt in EU-verband ook gesproken wordt over nieuwe maatregelen
niet past bij de arbeidsmarktdynamiek: bedrijven zullen werknemers voor bepaalde tijd blijven inzetten of inzetten op projectbasis. Ook zullen ondernemingen in toenemende mate functies verbreden om mensen breder inzetbaar te maken en te houden. Daardoor verrichten werknemers verschillende werkzaamheden en mogelijk zelfs voor verschillende werkgevers. Dat maakt het certificeren van gelijke beloning nog moeilijker.

Gelijke beloning hoort binnen ondernemingen hoog op de agenda te staan
Najaar 2020 publiceerde de Stichting van de Arbeid Je verdiende loon! Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen. Deze digitale handreiking biedt aanknopingspunten om na te gaan of sprake is van gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde. De handreiking is toegespitst op vier verschillende doelgroepen: middelgrote en grote bedrijven met een afdeling human resources; kleine bedrijven (al dan niet met een cao); ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers; individuele werknemers. Door middel van een stappenplan kunnen deze doelgroepen aan de slag met het beloningsbeleid binnen de eigen organisatie.

Aanmelden