04 februari 2021

Benut uw kansen! Maak gebruik van subsidieregeling MDIEU

Sinds 1 februari 2021 kunnen sectoren gebruikmaken van subsidieregeling Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). De overheid wil met MDIEU duurzame inzetbaarheid bevorderen en eerder uittreden via een RVU-vrijgesteld bedrag faciliteren. De subsidieregeling komt voort uit de afspraken in het Pensioenakkoord rond duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken. In dit artikel vindt u meer informatie over MDIEU aan de hand van een aantal veelgestelde vragen.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?
Hebt u werknemers die moeite hebben hun pensioengerechtigde leeftijd te behalen, omdat ze zwaar werk verrichten? Of wilt u investeren in de duurzame inzetbaarheid – blijvende bekwaamheid, gezondheid en motivatie – van (groepen) medewerkers? Dan biedt de sectorale subsidieregeling MDIEU kansen.

Voor wie is subsidieregeling MDIEU in het leven geroepen?
Sectorale samenwerkingsverbanden (werkgevers- en werknemersorganisaties) kunnen aanspraak maken op deze subsidie voor duurzame inzetbaarheid. De subsidieregeling bestaat uit vier tranches. De eerste tranche is opengesteld op 1 februari 2021. De subsidiebeschikking beslaat een periode van twee jaar, waarna een herhalingsaanvraag mogelijk is.

Wat kan ik als individueel bedrijf doen?
U kunt aansluiting zoeken bij uw branche/sector of wachten op de derde tranche (2023). Die wordt mogelijk voor bedrijven opengesteld, als onvoldoende bedrijven aansluiting hebben gevonden bij sectoraanvragen in 2021 en 2022.

Wat wordt gesubsidieerd?
Het minimale subsidiebedrag is € 125.000. De subsidieaanvraag bestaat voor maximaal 75% uit RVU-uitgaven en minimaal voor 25% uit investeringen in duurzame inzetbaarheid (DI) of alleen een DI-aanvraag. De RVU-uitgaven worden voor maximaal 25% gesubsidieerd, de DI-investeringen voor 50%.

RVU: voor de individuele uitkeringen (in 2021 maximaal €22.164 per deelnemer per jaar) is de subsidie maximaal 25% voor werknemers die zwaar werk verrichten. Maximaal drie jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd (geboortejaren 1954-1961) kan hiervoor een aanvraag worden ingediend. Dit vereist wel dat de sector heeft bepaald wat onder zwaar werk valt. Een RVU-regeling heeft een vrijwillig karakter.
De investering in duurzame inzetbaarheid moet voorkomen dat er in de toekomst nieuwe groepen hun werk niet kunnen volhouden. De investering kan instrumenteel, infrastructureel, communicatief, instructief of voortgangbewakend/evaluerend zijn. Ter inspiratie heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een quickscan opgesteld.

Sectoranalyse
Voorafgaand aan de MDIEU-subsidieaanvraag moet het sectoraal samenwerkingsverband een sectoranalyse opstellen. Dit om inzicht te krijgen in de samenstelling van de sector naar bedrijfs- en personeelsomvang en -samenstelling, arbeidsmarktontwikkelingen, knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en RVU-doelgroep, met inschatting van gebruik van een eventuele RVU-regeling. Voor de sectoranalyse vergoedt de overheid €20.000,-. Sectoren hebben nog de hele maand februari de tijd – het aanvraagtijdvak sluit op vrijdag 26 februari 2021 – om de vergoeding voor de sectoranalyse aan te vragen voor de eerste tranche. De uitkomsten van de sectoranalyse vormen de bouwstenen voor het activiteitenplan voor de MDIEU-subsidie. Uitvoering van een sectoranalyse verplicht niet tot een subsidieaanvraag.

Doe uw sectoranalyse via SPDI
AWVN trekt voor het thema duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven al enkele jaren samen met FNV en CNV op in SPDI – Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. Dit levert veelal een breed draagvlak op bij directie en medewerkers. We bieden sectoren de mogelijkheid om voor de sectoranalyse in het kader van de MDIEU-regeling gebruik te maken van SPDI.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden