Nevenwerkzaamheden (nevenfuncties)

Arbeidsrecht - arbeidsovereenkomstWat kan AWVN voor u betekenen?
Bekijk de dienstverlening van AWVN op het gebied van het arbeidsrecht.

Het komt regelmatig voor dat een werknemer twee of meer werkkringen heeft, vooral als de werknemer in deeltijd werkt. In beginsel mag een werknemer buiten de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht, werkzaamheden voor anderen uitvoeren (zogeheten nevenwerkzaamheden of nevenfuncties).

 

In veel cao’s, arbeidsvoorwaardenregeling en individuele arbeidsovereenkomst zijn bepalingen opgenomen over nevenwerkzaamheden. De bepalingen variĆ«ren van een meldingsplicht tot een volledig verbod. Werkgever en werknemer zijn in beginsel verplicht zich aan dergelijke bepalingen te houden.

Objectieve reden

Sinds de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022) bepaalt de wet wanneer nevenwerkzaamheden door de werkgever mogen worden verboden of beperkt. Dit is enkel het geval als het beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

Objectieve redenen zijn onder andere: gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. Deze opsomming is niet-limitatief. Een objectieve reden kan ook zijn gelegen in andere belangen, zoals strijdigheid met de Arbeidstijdenwet.

Het is niet noodzakelijk dat in het nevenwerkzaamhedenbeding de objectieve rechtvaardiging is opgenomen. De objectieve rechtvaardiging moet worden gegeven op het moment dat de werkgever zich op het beding beroept.

Het blijft mogelijk om in een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen dat de werknemer toestemming voor het verrichten van nevenwerkzaamheden moet vragen. De toestemming mag alleen worden onthouden op grond van een objectieve reden.

Is er geen sprake van een objectieve rechtvaardiging, dan is het beding nietig. Dit betekent dat er geen beroep op kan worden gedaan. Het staat de werknemer dan vrij om nevenwerkzaamheden te verrichten.

Update Maaike Hilhorst, 10/2022

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden