21 juli 2020

Beroepsziekten: SZW werkt aanbevelingen Heerts uit

In een brief van 13 juli 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet gereageerd op het advies van de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (commissie-Heerts).

De commissie heeft onder meer voorgesteld om een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan slachtoffers van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Daarnaast zijn voorstellen gedaan om kennis te bundelen over beroepsziekten en voor meer aandacht voor preventie van beroepsziekten.

In de brief geeft de minister aan dat hij de adviezen van de commissie onderschrijft en ze de komende tijd verder gaat uitwerken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de komende tijd het voortouw nemen om samen met de andere ministeries en met stakeholders en experts uit de wetenschap, het gesprek te voeren over hoe een tegemoetkomingsregeling eruit zou kunnen zien.

Over de kosten van de tegemoetkoming (en de bijbehorende uitvoeringskosten) en de dekking daarvan, zal het kabinet zich in augustus buigen. Daarbij verkent het kabinet het voorstel van de commissie om deze kosten voor de schadeafhandeling van beroepsziekten te financieren via een lichte verhoging van de Aof-premie. Vanwege de vele uitvoeringsvragen, kan volgens de minister een eventuele regeling niet eerder dan in de loop van 2022 van kracht zijn.

Met betrekking tot het bundelen van kennis over en meer aandacht voor preventie van beroepsziekten is één van de hoofdvragen hoe een lijst kan worden gemaakt met stoffengerelateerde beroepsziekten die als “ernstig” kunnen worden gekwalificeerd.

Overigens wordt op dit moment gewerkt aan een werkwijzer gevaarlijke stoffen. Deze is bedoeld om alle stakeholders samen inzicht te geven in hun taken op het terrein van de arbobeleidscyclus (inclusief gevaarlijke stoffenregistratie, blootstellingsregister en gezondheidsdossier).

Verder geeft de minister aan dat hij een verkenner zal benoemen die voor het eind van het jaar concrete voorstellen moet doen voor de door de commissie voorgestelde verbeterde infrastructuur voor de kennisborging rondom beroepsziekten.

Tenslotte geeft de minister aan dat hij, samen met de Inspectie SZW, gaat kijken naar de interventiemix van toezicht en handhaving op het gebied van gevaarlijke stoffen, om na te gaan of een betere naleving mogelijk is. Daarbij wordt ook de hoogte van de boetes meegewogen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden