25 mei 2023

Plan van aanpak uitgebreid met visie werknemer en werkgever op re-integratie

De rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode bij arbeidsongeschiktheid (zie: Wet verbetering poortwachter) wordt op 1 juli 2023 verstevigd. Deze moet, tijdens het opstellen van het Plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie, zijn visie op het re-integratietraject geven. Ook de werkgever dient dit te doen. De wijziging heeft als doel grotere betrokkenheid bij het re-integratieproces te creëren bij zowel werknemer als werkgever.

 

Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor het re-integratieproces. Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, dan vraagt de werkgever de bedrijfsarts of arbodienst uiterlijk in de zesde week van de arbeidsongeschiktheid (zie: Wet verbetering poortwachter) een oordeel te geven over de zieke werknemer. Als blijkt dat het ziekteverzuim langdurig is, dan moet de werkgever een re-integratiedossier aanleggen.

Onderdeel hiervan is het Plan van aanpak (Pva). Daarin staan de te ondernemen activiteiten op het gebied van re-integratie. Het wordt regelmatig door werkgever en werknemer geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De  werkgever stelt het Pva op samen met de werknemer.
Dit betekent dat er een belangrijke rol voor de werknemer is weggelegd bij het opstellen en bijhouden van het Pva. Daarom is de werknemer ook verplicht om mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het Pva van aanpak. Dit is geregeld in de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (zie Wet verbetering poortwachter).

Per 1 juli 2023 wordt  in deze regeling opgenomen dat de werkgever en de werknemer hun visie op de re-integratie moeten opnemen bij het opstellen van het Plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op zowel de kortere als de langere termijn en kan, net als het Pva van aanpak zelf, regelmatig bijgesteld worden als daar aanleiding toe is.

Hulp bij nieuwe maatregel

Met deze wijziging is expliciet de visie op de re-integratie toegevoegd aan het Plan van aanpak, bijstellingen daarop en de eerstejaarsevaluatie. Om enige kennis van de relevante wet- en regelgeving, het re-integratieproces en de eigen verantwoordelijkheden nodig is om een visie te kunnen geven is vereist. Werkgever en werknemer kunnen hiervoor een beroep doen op de arbodienst, casemanager of bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Als een werknemer en/of werkgever niet in staat zijn om hun visie op de re-integratie te geven en er is behoefte aan ondersteuning, dan kunnen zij in overleg besluiten om bijvoorbeeld een onafhankelijk casemanager of jobcoach er bij te betrekken.

Niet compleet verslag kan leiden tot verlenging loondoorbetaling

UWV toetst voorafgaand aan de WIA-beoordeling de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer en kijkt daarbij of het re-integratieverslag compleet is, inclusief het Plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie.
Een niet compleet re-integratieverslag kan leiden tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. In het Plan van aanpak, de bijstellingen daarop en de eerstejaarsevaluatie moet, naast afspraken over de te ondernemen acties om de mogelijkheden tot werken te vergroten, vanaf 1 juli 2023 ook de visie van zowel de werkgever als de werknemer zijn vastgelegd.
Deze wijziging geldt ook voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en zijn (ex-)werknemer.  De nieuwe maatregel geldt voor de stukken die door werkgever en werknemer na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Actievere betrokkenheid bij re-integratie

Door de nieuwe maatregel worden zowel werkgever als werknemer meer en actiever betrokken bij het re-integratieproces waardoor ze ook beter in staat zijn om de regie te voeren over het proces van re-integratie. In de praktijk wordt overigens nu soms ook al een visie opgenomen in het Pva. In het (niet-verplichte) format van het Pvaop de website van UWV wordt al expliciet de visie van de werkgever en van de werknemer gevraagd. Maar vanaf  1 juli 2023 kan het niet opnemen van de visie van werkgever en werknemer in het Plan van aanpak tot sancties leiden.

Meer weten over arbeidsongeschiktheid en re-integratie?

Bekijk ook het overzicht van de activiteiten die de werkgever moet ondernemen vanaf het moment van een ziekmelding van een werknemer tot en met de 104de week van diens arbeidsongeschiktheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden