10 september 2020

Aof-premie kleine werkgevers gaat omlaag

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend voor een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Het wetsvoorstel is onderdeel van eerder gemaakte afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Door het wetsvoorstel gaan kleine werkgevers vanaf 2022 een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) betalen.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Dit wordt gerealiseerd door een gedifferentieerde Aof-premie met een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers.

Aof-premie kleine werkgevers en overige werkgevers

Het wetsvoorstel onderscheidt twee categorieën werkgevers voor de premiestelling voor het Aof. Dit zijn de kleine en overige werkgevers. Het Besluit Wfsv bepaalt welke werkgevers worden aangemerkt als kleine en welke als (middel)groot. De grens tussen kleine werkgevers en overige werkgevers is daarbij vastgesteld op 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. De gemiddelde loonsom bedroeg in 2019 € 34.600.

Deze afbakening wordt vanaf 2022 ook voor de Whk-premie (WGA-premie) gebruikt. Dit betekent dat de grens tussen kleine werkgevers en middelgrote werkgevers van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (die de Whk nu hanteert), omhoog gaat naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer.

De indeling naar grootte van de werkgever voor een premiejaar, wordt straks ook voor de Aof-premie gemaakt op basis van het totaal van het premieplichtige loon van de werkgever twee jaar eerder (t-2). Dit sluit aan op de systematiek die de Whk hanteert.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Aof-premie voor zowel kleine werkgevers als (middel)grote werkgevers vaststellen. Het verschil tussen de hoge en lage premie mag maximaal 2 procentpunt bedragen.

Per saldo betekent dit dat de Aof-premie voor kleine werkgevers waarschijnlijk met ongeveer 1,0%-punt daalt. Voor (middel)grote werkgevers stijgt de Aof-premie met ca. 0,1%-punt. Omdat werkgevers nu een uniforme Aof-premie betalen, bedraagt het verschil in premie tussen kleine en (middel)grote werkgevers bedraagt in 2022 waarschijnlijk ca. 1,1%-punt.

Kleine werkgevers kunnen het premievoordeel gebruiken om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld de MKB-verzuim/ontzorgverzekering. Die dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte af en helpt kleine werkgevers bij de verplichtingen en taken rond loondoorbetaling bij ziekte.

UWV berekent in welke categorie de werkgever hoort – klein of (middel-)groot. Dit geeft UWV door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt kleine werkgevers voor de gedifferentieerde Whk-premie een mededeling; (middel)grote werkgevers krijgen een beschikking. Daarin geeft UWV ook aan of een werkgever voor het Aof klein of (middel)groot is.

Over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen die de werkgever betaalt, wordt in alle gevallen de premie voor (middel)grote werkgevers geheven. Hierbij maakt het geen verschil of de werkgever de uitkering namens UWV of in de hoedanigheid van eigenrisicodrager betaalt.

Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 ingaat.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden