Werkingssfeer cao

Logo AWVN-werkgeverslijnAan het begin van elke cao staat de zogeheten werkingssfeerbepaling, waarin bepaald wordt op welk soort arbeid en op welke werknemers de cao van toepassing is (werkingssfeer).

In geval van bijvoorbeeld een bedrijfstak-cao, geldt de werkingssfeer voor dezelfde soort bedrijfs­activiteiten en werkzaamheden die plaatsvinden in alle ondernemingen in de bedrijfstak (en op de werk­nemers die deze activiteiten verrichten).
Dat klinkt voor de hand liggend, maar niet altijd is duidelijk onder welke bedrijfstak een onderneming precies valt. Voor werkgevers is het van belang om na te gaan of een bepaalde cao verplicht van toepassing is. De financiële gevolgen van een verkeerde inschatting kunnen groot zijn.

Artikel Werkgeven (2019) over werkingssfeer