18 mei 2020

Detacheringsbewijs: procedure van sociale-zekerheidsverordening volgen

Voordat een detacheringsbewijs in twijfel mag worden getrokken, moet eerst contact opgenomen worden met de buitenlandse afgevende instantie. Zoals het ook is afgesproken.

Het Hof van Justitie heeft weer een uitspraak gedaan over de geldigheid van buitenlandse detacheringsbewijzen, de A1-verklaringen inzake toepasselijke wetgeving. Deze waren door de nationale uitvoerende organisaties en rechterlijke macht buiten beschouwing gelaten. Het Hof oordeelde dat dit niet is toegestaan. De lidstaat van ontvangst kan een detacheringsbewijs slechts buiten beschouwing laten, ook als het op frauduleuze wijze is verkregen, wanneer
– zij vooraf contact heeft opgenomen met de bevoegde instantie van de lidstaat die het detacheringsbewijs heeft afgegeven en
– wanneer deze instantie vervolgens heeft nagelaten om mee te werken teneinde de verklaring te wijzigen of in te trekken.

Willen de instanties van de lidstaat van ontvangst dus vaststellen dat er sprake is van fraude – en in het verlengde daarvan de detacheringsbewijzen negeren en overgaan tot premievaststelling – dan zijn die verplicht eerst de procedure te volgen die in de sociale-zekerheidsverordening is opgenomen.
Dus eerst de procedure volgen, omdat dat een dwingende voorwaarde is voor het vaststellen of voldaan is aan de voorwaarden om te kunnen spreken van fraude en om daaraan vervolgens het gevolg te verbinden inzake de geldigheid van het detacheringsbewijs en de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving.

Commentaar AWVN
Reeds jaren proberen lidstaten hun eigen sociaal-zekerheidsrecht op de leggen aan gedetacheerde werknemers. Dit doet zich met name voor bij dure sociale-verzekeringslanden, zoals Frankrijk en Belgiƫ. Maar ook Nederland probeert dit. Dit tast echter de rechtszekerheid aan van de werknemers die in het buitenland recht hebben op kinderbijslag, dekking voor hun ziektekosten, opbouw ouderdomspensioen, et cetera. Met deze uitspraak is er voor de afgegeven A1-verklaring, het detacheringbewijs, weer meer zekerheid. En terecht. Eigenmachtig handelen van een instantie in het werkland, of dit nu een uitvoerende sociale-verzekeringsinstantie is of een rechterlijke macht, is niet toegestaan.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden