15 april 2020

Nieuw boetebesluit Wet Arbeid Vreemdelingen

De Arbeidsinspectie heeft nieuwe beleidsregels opgesteld voor het vaststellen van boetes op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Aanpassingen van de beleidsregels waren nodig, onder andere in verband met de jurisprudentie van de Raad van State.

In toenemende mate moet de Arbeidsinspectie motiveren waarom de hoogste boete wordt opgelegd en waarom wel of niet sprake zou moeten zijn van matiging, dan wel volstaan kan worden met een waarschuwing. De hoogste boete is namelijk enkel aan de orde als sprake is van hardnekkig malafide rechtspersonen. Er zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen enerzijds malafide rechtspersonen en daarmee gelijk te stellen werkgevers en anderzijds werkgevers die niet tot deze categorie behoren. Als deze differentiatie ontbreekt, zijn de beleidsregels onredelijk.

Geconstateerd kan worden dat voor een aantal overtredingen lagere boetes gaan gelden. Dit betreft dan bijvoorbeeld een overtreding in verband met het niet gedurende vijf jaar bewaren van de tewerkstellingsvergunning van de vreemdeling. In plaats van € 2.250 gaat dan een bedrag van € 1.500 gelden.

Wat echter onduidelijk blijft, is wat nu de hoogste boete is voor het laten werken van een niet-EU-onderdaan zonder dat deze over een tewerkstellingsvergunning of verblijfsvergunning als kennismigrant beschikt. Is dat € 8.000 of € 12.000? Of is dit nog hoger?
Voor de hoogte van de boetebedragen worden de normbedragen die zijn neergelegd in de Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen als uitgangspunt gehanteerd. Wanneer een werkgever een werknemer laat werken zonder vergunning, terwijl die wel nodig is, bedraagt de boete € 8.000. De beleidsregels bepalen echter dat dit bedrag met 50% wordt verhoogd als de werkgever bewust de regelgeving heeft ontdoken. Wanneer sprake is van recidive of herhaalde recidive, kan de boete verder worden verhoogd.

Wat is de hoogste boete nu voor een hardnekkig malafide rechtspersoon, € 8.000, € 12.000, of is dit nog hoger? Wanneer een werkgever bewust de regelgeving heeft ontdoken, kan sprake zijn van een hardnekkig malafide rechtspersoon. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Het kan ook een eenmalige overtreding betreffen en dan is van hardnekkigheid geen sprake. Welke boete geldt dan? De vraag is dan ook of de beleidsregels thans wel voldoen aan de rechterlijke toets, of dat we een bijstelling tegemoet kunnen zien…

Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020 (wettekst)

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden