Vragen over inclusief werkgeven en het coronavirus

Deze pagina bevat specifieke vragen over inclusief werkgeven en het coronavirus. Voor werkgevers dus die werknemers met een beperking / afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hebben.

• Geldt de no-riskpolis ook als een werknemer besmet is met het coronavirus?
• Heeft de NOW invloed op de loonkostensubsidie?
• Hoe zit het met de stilzwijgende verlenging van de forfaitaire loonkostensubsidie?
• Kan de loonwaardebepaling telefonisch gebeuren?
• Wat als een proefplaatsing afloopt?
• Hoe kan ik voorkomen dat een medewerker door psychische klachten uitvalt?
• Op welke manier kan ik mijn medewerker met een verstandelijke beperking goed informeren over corona?
• Hoe werkt PSO-certificering in deze crisisperiode?

Op de site van Op naar de 100.000 banen staat de toolbox Corona en banenafspraak, daarin vindt u o.a. tips over communiceren met medewerkers met een beperking in deze ’thuistijd’. Ook staan er voorbeelden van inclusief werkgeven tijdens de coronacrisis.

Vindt u geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn, telefoon 070 850 86 05.

Alle andere vragen over het coronavirus en werk vindt u elders op deze site.

No-riskpolis: hoe / wanneer kan ik hiervan gebruikmaken?

Ook als een medewerker die is opgenomen in het doelgroepregister, is geveld door het coronavirus, kan de werkgever gebruikmaken van de zogeheten no-riskpolis. De no-riskpolis houdt in dat de werkgever
• een Ziektewet-uitkering kan krijgen als een medewerker ziek wordt;
• geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
• geen hogere premie hoeft te betalen als de medewerker in de WGA komt.

De werkgever kan de no-riskpolis aanvragen bij UWV via deze verzuimmelder. Het is van belang om de melding te doen binnen 6 weken nadat de werknemer ziek geworden is.

Ontvangt u voor deze zieke medewerker loonkostensubsidie van de gemeente? Dan stuurt UWV de gemeente een melding dat de loonkostensubsidie stopgezet moet worden. Het is aan de gemeente om dit correct en tijdig te doen. Dat is voor alle partijen van belang, dat de gemeente om dit correct en tijdig doet. Anders ontvangt de werkgever teveel loonkostensubsidie, die achteraf teruggevorderd wordt. Dat is niet wenselijk.

Let wel: de werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker. Laat u in voorkomende gevallen informeren over de verplichtingen.

Dekt de no-risk polis ook de kosten voor iemand die thuis moet werken wegens de coronaproblematiek, maar die niet ziek is?
Nee. De no-riskpolis is een compensatie in geval van ziekte. Raakt de coronaproblematiek uw bedrijfsvoering en is de medewerker daarom thuis – zonder mogelijkheid thuis te werken – dan geldt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Bron: opnaarde100.000banen.nl

NOW en loonkostensubsidie (LKS): hoe zit het hiermee?

Eerder gaf staatssecretaris Van Ark van SZW aan dat een werkgever die gebruik mag maken van de NOW, dit aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsiedie ontvangt, moet melden.
Van Ark heeft zowel in haar aanbiedingsbrief Kamervragen Tozo van 10 april 2020 als in de bijbehorende  antwoorden op Kamervragen aangegeven, dat deze verplichting voor werkgevers komt te vervallen.

“Alles afwegende heb ik besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. De kosten hiervan zijn beperkt. Hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.
De noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen komt hiermee te vervallen.”

Hier vindt u de betreffende documenten: de aanbiedingsbrief van Van Ark en de bijlage met de antwoorden op alle Kamervragen. het antwoord op de LKS-/NOW-vraag staat op pagina 21. 

Stilzwijgende verlenging van de forfaitaire loonkostensubsidie

Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat tot uiterlijk 1 juli 2021 de forfaitaire loonkostensubsidie (LKS) stilzwijgend met 6 maanden verlengd wordt. Dit is een goede stap voor mensen die al in het doelgroepregister zijn opgenomen.
Wanneer echter de forfaitaire LKS afloopt van een medewerker die niet in het doelgroepregister is opgenomen, dan volstaat stilzwijgende verlenging in de huidige vorm niet. Omdat werkgever ook in de verlengingsperiode geen aanspraak kan maken op de no-riskpolis wanneer medewerker uitvalt.

Loonwaardebepaling: kan dit telefonisch gebeuren?

Door de coronacrisis ontstaan vertragingen bij de loonwaardebepaling voor het berekenen van loonkostensubsidie (in het kader van de Participatiewet) en de loonwaardebepaling door UWV (in het kader van de Wajong). Onderzoek op de werkplek is door het besmettingsrisico meestal niet mogelijk.
Voor een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsprestatie van een werknemer is een bezoek aan de werkplek essentieel. Maar vertraging van de loonwaardebepaling belemmert mensen met een beperking om aan het werk te komen.
Daarom is het tot 1 juli 2021 toegestaan deze interviews voor de loonwaardebepaling, onder de volgende voorwaarden, telefonisch uit te voeren:
• de telefonisch vastgestelde loonwaarde geldt voor maximaal zes maanden.
• zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd, vindt zo snel mogelijk een werkplekbezoek plaats.

Gemeenten die tussen 1 maart en 1 juni 2020 forfaitaire loonkostensubsidie inzetten (= geen loonwaardebepaling hebben gedaan, maar subsidie geven van 50% van het minimumloon), mogen de duur stilzwijgend verlengen. Dit kan voor een periode van maximaal zes maanden. Ook hierbij geldt de voorwaarde dat een werkbezoek plaatsvindt zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd.
In de brief Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die staatssecretaris Van Ark (SZW) vrijdag 27 maart naar de Tweede Kamer stuurde, is deze informatie opgenomen.
Bron: opnaarde100.000banen.nl

Wat als een proefplaatsing afloopt?

Als een proefplaatsing afloopt, leidt dat in deze crisisperiode zeker tot uitstroom. Als automatische verlenging mogelijk is, blijven meer mensen in de proefplaatsing aan het werk. Dat biedt kansen voor doorstroom naar een reguliere plek na einde van de coronamaatregelen.
Het ministerie van SZW heeft destijds vastgesteld, dat UWV de proefplaatsing tot max. zes maanden mag verlengen. Gemeenten kunnen voor mensen onder de Participatiewet zelf de termijn bepalen.

Ons advies aan werkgevers
Vraag altijd om verdere verlenging van de proefplaatsing als er zicht is op een baan na de coronatijd.

AWVN pleit ervoor
dat UWV proefplaatsingen verlengt tot bijvoorbeeld zes maanden of tenminste één maand na afloop van de coronamaatregelen. Dat kan gemeenten aansporen dit voorbeeld te volgen.

 

Uitval door psychische klachten

Eind maart 2020 organiseerden AWVN en De Normaalste Zaak een online praktijktafel over de vraag: hoe kan een werkgever helpen voorkomen dat werknemers uitvallen door psychische klachten? Deze handreiking bundelt de opbrengsten ervan in elf thema’s met tips.
Aan de praktijktafel deden naast werkgevers ook professionals uit de GGZ en publieke dienstverlening mee.

Klik hier voor de handreiking

Medewerkers met een verstandelijke beperking

Hoe leg ik uit wat onze maatregelen zijn, wat dat voor hen betekent?
Vraag de jobcoach van deze medewerker(s) om hulp.

De overheid heeft een animatie gemaakt om aan verstandelijk beperkte mensen uit te leggen wat het #coronavirus is en wat je kan doen om verspreiding tegen te gaan. Deze animatie geeft de informatie op 3 manieren: in woord, in beeld en in geluid. Laat u inspireren.

PSO-certificering tijdens coronacrisis

Overleg met PSO, de organisatie die bedrijven inschaalt op de ‘prestatieladder socialer ondernemen’ levert dit antwoord op: als het passend is voor werkgever kan een audit telefonisch plaatsvinden. Is dat onder de huidige omstandigheden niet mogelijk, dan zoekt PSO samen met de betreffende werkgever en evt. ook opdrachtgevers naar een passende oplossing (bijv. uitstel van certificering).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden