ING heeft een gestructureerde aanpak om duurzame plaatsingen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking

ING zet in op Onbekend Talent
ING bank is met 16.000 medewerkers een van de grootste werkgevers in Nederland. ‘Empowering people to stay a step ahead in life and in business’ of anders gezegd: mensen en organisaties in staat stellen hun ideeën voor een betere toekomst te realiseren. Daaraan wil ING bijdragen. Peter Don, programmamanager Onbekend Talent ING: “ING wil haar bijdrage leveren aan het oplossen van een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en tegelijkertijd diversiteit in onze onderneming creëren.”

ING pakt het grondig aan: “Bij de start van het project Onbekend Talent hebben we ervaringen op het gebied van inclusief ondernemen binnen en buiten ING vergeleken. Daaruit kwam naar voren dat banen voor mensen met een beperking duurzaam in de organisatie ingepast moeten worden, anders blijft het een tijdelijk fenomeen.”

ING ziet dat Onbekend Talent op diverse vlakken waarde creëert. Het respect voor mensen met een arbeidsbeperking werkt stimulerend op verbondenheid binnen de afdeling. Nieuwe talenten en onbekende facetten van collega’s worden zichtbaar. De pilot met 15 kandidaten is een begin. De ambitie van ING is om elk jaar een netto groei te realiseren tot een evenredige bijdrage rond 2% van het personeelsbestand eind 2026.

Leveranciers betrekken
ING creëert werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking door afspraken te maken met leveranciers. Ook past ING de werving en selectie aan en past jobcarving toe.

ING spreekt intenties uit naar leveranciers. “Wij verkennen samen met onze leveranciers de mogelijkheden om mensen met een beperking kansen te bieden binnen ING. Veel laaggeschoold werk hebben we uitbesteed, dus dit is belangrijk voor ons. We hebben een bijeenkomst georganiseerd, waarin we onze ambitie en aanpak hebben geschetst en hebben besproken hoe we elkaar hierbij kunnen helpen. Onze leveranciers zijn onze business partners, dus het is goed om open te communiceren en te weten wat er in elkaars bedrijf speelt. We leggen leveranciers liever geen eis op, maar willen samen kijken naar de mogelijkheden . Ook al werken deze mensen bij onze leveranciers, het is goed dat ze zichtbaar zijn binnen de bank.

Zo heeft het bedrijf dat onze kopieermachines onderhoudt de gecombineerde functie van reparateur en tonervervanger gesplitst. De reparateurs vonden een deel van hun functie minder interessant, maar de werknemers met een arbeidsbeperking die daar nu op geplaatst zijn, vinden het fantastisch. Ook hebben wij bewust de keuze gemaakt om overdag te laten schoonmaken, onder andere door mensen met een arbeidsbeperking.”

Een gestructureerde aanpak
ING gelooft dat een gestructureerde aanpak zorgt voor duurzame plaatsingen. Peter Don: “We hebben eerst ervaring opgedaan met speciaal gecreëerde banen voor mensen met een beperking. Dat bleek uiteindelijk te weinig duurzaam. Daarom hebben we in 2014 een speciaal programma “Onbekend Talent” opgezet in samenwerking met Randstad Participatie en Jan Bommel van arbeidsadviesbureau Visus Op Werk.

Het programma bestaat uit vijf fasen. In de voorbereidingsfase is het bedrijf fysiek en sociaal ingericht op mensen met een arbeidsbeperking. In deze fase is ook de missie geformuleerd: “bedrijf toegankelijk voor mensen met een arbeidsbeperking in een duurzame baan, waarin zij goed, makkelijk en met plezier kunnen werken.”

De analytische fase bestaat uit het definiëren van vraag en aanbod van werk voor mensen met een arbeidsbeperking en de ontwikkelmogelijkheden. Er zijn vier doelgroepen onderscheiden naar soorten beperkingen: sociaal-psychische, zintuiglijke, motorische handicaps en chronische ziekten. Vervolgens heeft ING een jaar de tijd genomen om alle banen bij de bank door te lichten en te bekijken welke functies zouden kunnen passen bij welke beperking. Dit is geen matching, want het is altijd individueel maatwerk, maar het geeft richting. Op basis van de onderscheiden doelgroepen en de functieanalyses zijn wervingsprofielen opgesteld.

In de pilotfase zijn 15 plaatsen vervuld in drie verschillende pilotomgevingen. Bij de keuze is gekeken naar de resultaten van de functieanalyse en de uitkomsten van het onderzoek naar houding en gedrag. Randstad Participatie heeft de werving verzorgd. De resultaten gebruikt ING om te zien waar vooral de mogelijkheden liggen bij een bredere implementatie.

Tot slot bepalen we in de evaluatiefase of we op de goede weg zitten om onze doelstelling te halen: voldoen aan de in het Sociaal akkoord vastgelegde normen. Waar nodig kunnen we dan nog bijstellen. Het is per slot van rekening een leertraject, waarbij we veel ervaringen uitwisselen met andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de “99 van Amsterdam”, een samenwerkingsverband van tegen de honderd bedrijven in en rond Amsterdam.”

Gepubliceerd 2015/2016

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden