SW-bedrijf

Logo AWVN-werkgeverslijnSW staat voor Sociale Werkvoorziening. SW-bedrijven bieden mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking een beschutte werkplek aan. Op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) worden deze mensen geholpen om toch te werken en in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. 

Mensen die onder de Wsw vallen, kunnen vaak moeilijk een reguliere baan vervullen. Een baan bij een SW-bedrijf is eigenlijk een soort tussenoplossing; mensen doen – in een beschermde omgeving – mee in de maatschappij. Een Wsw-baan is vaak bedoeld als opstap naar een reguliere baan. Steeds meer Wsw’ers werken extern via een detacheringconstructie bij een inlener of worden door een werkgever – met loonkostensubsidie – in dienst genomen. Een van de triggers hiervoor is dat Wsw-gedetacheerden meetellen voor de banenafspraak. 

Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet (1 januari 2015), is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, hebben hun plaats gehouden. Om mensen een beschermde werkplek te kunnen blijven bieden, is beschut werk wel als instrument opgenomen in de Participatiewet. Gemeenten moeten op termijn in totaal 30.000 beschutte werkplekken realiseren.

Link: Kennisdocument Beschut werk in de Participatiewet

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden