Logo AWVN-werkgeverslijnDe werkgever die flexibiliteit wenst, kan gebruikmaken van uitzendarbeid. De uitzendovereenkomst zorgt ervoor dat er geen arbeidsovereenkomst ontstaat met de betreffende werknemer (de uitzendkracht), omdat deze een arbeidsovereenkomst heeft met een andere werkgever, namelijk het uitzendbureau.

Als een werkgever na een periode van uitzendarbeid de uitzendkracht in dienst neemt, kan het wel zijn dat hij als opvolgend werkgever wordt aangemerkt, waardoor wellicht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer mogelijk is.
Het feit dat de werkgever geen arbeidsovereenkomst heeft met de uitzendkracht betekent niet dat hij in het geheel geen verplichtingen heeft jegens deze werknemer. Met name de regels op het gebied van werktijden (de Arbeidstijdenwet) en arbeidsomstandigheden (Arbowet) moeten door de inlenende werkgever worden nageleefd.

In de uitzendovereenkomst kan het zogenoemde uitzendbeding worden opgenomen: de overeenkomst eindigt van rechtswege als de terbeschikkingstelling op verzoek van de opdrachtgever wordt beëindigd. Het beding kan in de uitzendovereenkomst alleen voor de eerste 26 weken worden opgenomen, voor een langere periode alleen bij cao. Deze langere periode was onbeperkt, maar is sinds 1 januari 2015 beperkt tot ten hoogste 78 weken (de uitzend-cao rekent in weken in plaats van in maanden. Daarom is er bij bepalingen die het uitzendwezen betreffen altijd sprake van weken in plaats van in maanden). Deze periode was overigens al voor inwerkingtreding van deze wijziging in de ABU-cao opgenomen (en heet daar Fase A).
Pas na deze periode is de ketenregeling op de uitzendkracht van toepassing. De standaard ketenregeling kan bij cao worden verhoogd. Dat is in de ABU-cao ook gebeurd. In fase B resteren in beginsel nog vijf contracten voor de maximale duur van drieënhalf jaar.

0 reacties