Logo AWVN-werkgeverslijnAls de weersomstandigheden dusdanig zijn dat werken niet mogelijk is, dan komen de consequenties daarvan in de regel voor de rekening van de werkgever. Onwerkbaar weer valt namelijk onder de zogeheten bedrijfsrisico’s, en dat brengt met zich mee dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Maar dat betekent niet dat een werkgever altijd gedurende de hele periode dat er sprake is van buitengewone weersomstandigheden, loon moet doorbetalen. Als de onwerkbare weersomstandigheden niet meer als een normaal bedrijfsrisico te beschouwen is – het bedrijf ligt stil vanwege bijvoorbeeld strenge vorst, hoog water of extreme sneeuwval – kan de loonbetalingsverplichting ophouden en kan de werknemer recht krijgen op WW.

 

Nieuwe regeling

Sinds 1 januari 2020 geldt een licht aangepaste regeling voor onwerkbaar weer. Vanaf dat moment geldt voor alle werkgevers een uniforme wachttijd van twee dagen. Meer informatie

Melding en aanvraag
De werkgever moet het UWV doorgeven dat de werkzaamheden stilliggen door onwerkbaar weer. Deze melding gebeurt op de eerste werkdag waarop de werknemers niet kunnen werken. Dit geldt ook als de werkgever de eerste dagen het loon nog moet doorbetalen. Voor de melding dient u gebruik te maken van het formulier Melding verzuim wegens onwerkbaar weer.

Bent u een werkgever in de sector Bouwnijverheid, en ligt het werk stil vanwege vorst (‘vorstverlet’)?
Dan kunt u in voorkomende gevallen een beroep doen van de regeling vorst-WW. Deze houdt in dat werknemers in de bouw, na vijf dagen vorst, een WW-uitkering kunnen krijgen als zij vanwege vorst niet kunnen werken.

Vervolgens kunnen de werknemers, als zijn aan de vereisten voldoen, in aanmerking komen voor een WW-uitkering. De werkgever kan deze aanvragen. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van het UWV-formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. De werkgever vult het formulier in voor de werknemers. De werknemers moeten de aanvraag wel ondertekenen.
In periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee: feestdagen, bijzonder verlof, rustdagen, ATV-uren en roostervrije dagen, vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen, al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers, dagen waarop uw werknemer in detentie is.

Vereisten WW-uitkering
Vereist is dat de werkgever er alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden de volgende voorwaarden:
• de werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken; er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken
• de werknemer kan per week minimaal vijf uur niet werken; voor werknemers die normaal minder dan 10 uur per week werken geldt dat ze per week minimaal de helft van hun uren niet kunnen werken
• het onwerkbare weer valt niet meer onder het normale bedrijfsrisico; het UWV kan hierbij vragen hoeveel dagen de afgelopen jaren jaarlijks wegens onwerkbaar weer niet gewerkt is
• de werkgever is niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Hoogte van de uitkering
De hoogte van de WW-uitkering bedraagt 75% van het (gemaximeerde) loon. Als het onwerkbare weer langer duurt dan twee maanden wordt de uitkering lager, namelijk 70%. In sommige cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%. Aanvullingen worden niet in mindering gebracht op de WW-uitkering omdat zij beschouwd worden als inkomsten wegens loonderving tijdens dienstbetrekking.

Einde regeling in zicht
Al enige jaren is het de bedoeling om de regeling voor onwerkbaar weer op te heffen, om die op te laten gaan in de zogeheten calamiteitenregeling. Op dit moment bestaat er namelijk nog een regeling waarbij in geval van buitengewone, niet-economische omstandigheden werknemers voor een WW-uitkering in aanmerking kunnen komen terwijl de arbeidsovereenkomst doorloopt. Dit is de regeling m.b.t. werktijdverkorting.
Het kabinet Rutte-II kondigde reeds in 2013 aan het onwenselijk te vinden dat beide regelingen, ieder met hun eigen voorwaarden, naast elkaar blijven bestaan. Daarom moet er één regeling komen, waarbij de uitvoering bij één instantie komt te liggen.
De inwerkingtreding van de calamiteitenregeling is sindsdien verscheidene keren aangekondigd, maar telkens weer voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat is ook de huidige status van de nieuwe regeling. In een brief aan de Tweede Kamer van 13 december 2019 schreef minister Koolmees van SZW de calamiteitenregeling zeker niet eerder in werking zal treden dan in de winter van 2021-2022.

Update 28-12-2021, MV

0 reacties