22 december 2019

Nieuwe regeling onwerkbaar weer

Vanaf 1 januari 2020 is een nieuwe regeling voor onwerkbaar weer van kracht. Voor alle werkgevers geldt nu een uniforme wachttijd van twee dagen.

Al sinds 2012 wordt gesproken over invoering van een nieuwe regeling voor onwerkbaar weer. De destijds beoogde calamiteitenregeling is echter nooit ingevoerd (maar evenmin geschrapt; de minister van SZW gaat ervan uit dat de calamiteitenregeling niet eerder in werking treedt dan in de winter van 2021-2022).

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 zijn de sectorpremies en het sectorfonds afgeschaft. WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer, worden tot die datum uit de sectorfondsen gefinancierd. Door het wegvallen van de sectorfondsen worden WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer daarna weer betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Met andere woorden: sectoren die in de cao afspraken maken over wachtdagen, dragen daarna niet langer de uitkeringslasten. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom bang dat sectoren die te maken hebben met onwerkbaar weer, op termijn allemaal zullen kiezen voor nul wachtdagen. Hierdoor zou de WW-schade worden afgewenteld op het collectief van het Awf. Bij de behandeling van de Wab heeft de Tweede Kamer de minister daarom gevraagd om, in overleg met sociale partners, een uniforme wachttijd in te voeren.

AWVN vindt het positief dat de wachttijd na een intensieve lobby van de beoogde zes weken is teruggebracht naar twee dagen, maar vindt het niet handig dat de regeling op zo’n korte termijn en nog tijdens het seizoen wordt ingevoerd.

De nieuwe wachttijd regeling onwerkbaar weer

In een brief van 13 december 2019 aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat hij na overleg met sociale partners heeft besloten een wachttijd van twee dagen per winterseizoen (november-april) in te voeren. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt een wachttijd van 19 dagen.
Na de wachtdagen geldt een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever, waardoor met inachtneming van de betreffende cao een beroep op een WW-uitkering kan worden gedaan wegens onwerkbaar weer wegens buitengewone natuurlijke omstandigheden.
De regeling onwerkbaar weer waarin de wachttijd is geregeld geldt vanaf 1 januari 2020, het moment waarop de Wab in werking treedt en de sectorfondsen zijn vervallen.

Afwijking bij cao
Bij cao kan men niet (meer) van het aantal van twee wachtdagen afwijken. Lopende cao-afspraken waarin een ander aantal wachtdagen is afgesproken zijn vanaf 1 januari 2020 op dat punt niet meer geldig. Wat betreft andere aspecten van cao afspraken over onwerkbaar weer geldt dat cao-partijen tot 1 november 2020 de tijd hebben om de cao aan te passen aan de regeling. Denk hierbij aan afspraken over aanvullingen of omschrijvingen wanneer sprake is van onwerkbaar weer.

Tijdig melden
De regeling bepaalt verder dat werkgevers dagelijks een melding moeten doen van het onwerkbare weer bij UWV. UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen en zal steekproefsgewijs controleren of er inderdaad niet wordt gewerkt.
UWV zal op korte termijn de verdere procedure rondom de melding van onwerkbaar weer en het aanvragen van WW-uitkeringen bekend maken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden