Gelijke behandeling arbeidsovereenkomsten bepaalde en onbepaalde tijd

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet gelijke behandeling arbeidsovereenkomsten bepaalde en onbepaalde tijd is de implementatie van de Europese richtlijn inzake de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tijdelijke werknemers mogen ten opzichte van vergelijkbare werknemers in vaste dienst niet anders worden behandeld bij de arbeidsvoorwaarden, tenzij er een objectieve rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid bestaat.

Het gaat hierbij niet alleen om arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst, maar ook de cao. Zowel direct als indirect onderscheid is verboden, de sanctie is nietigheid.
Het College Rechten voor de Mens is ook hier bevoegd om klachten van werknemers over ongelijke behandeling op grond van het al dan tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst in behandeling te nemen.
Een voorbeeld van direct onderscheid is de uitsluiting van tijdelijke arbeidskrachten van een aanvulling op de wettelijke plicht tot loondoorbetaling bij ziekte. Van indirect onderscheid kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een drempel- of wachttijd voor toelating tot een pensioenregeling, waardoor met name tijdelijke krachten niet tot de pensioenregeling worden toegelaten. In dit voorbeeld zou het onderscheid objectief gerechtvaardigd kunnen zijn als de tijdelijke arbeidsovereenkomst van zeer korte duur is en deelname aan de pensioenregeling zeer grote administratieve lasten voor de werkgever meebrengt.

De wet verbiedt niet dat bepaalde rechten naar rato van de looptijd van de arbeidsovereenkomst aan arbeidsvoorwaarden kunnen worden ontleend. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van verlofrechten in verhouding tot de tijd dat iemand bij een bepaald bedrijf in dienst is, alhoewel dit onder omstandigheden weer indirect onderscheid naar leeftijd zou kunnen opleveren.
In de wet worden werkgevers verplicht om tijdelijke arbeidskrachten te informeren over vacatures voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De wet is niet van toepassing op uitzendovereenkomsten.

Advies
Het is van belang aandacht te besteden aan bepalingen in de arbeidsvoorwaardenregeling of de cao die onderscheid maken tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (drempelbepalingen in) pensioenregelingen, opleidingsmogelijkheden, bovenwettelijke aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid en op WW en eventuele kinderopvangregelingen.

0 reacties