Duurzame inzetbaarheid en dienstroosters

Van organisaties en hun medewerkers wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd. Arbeidstijden beïnvloeden het arbeidsvermogen van werkenden. Het gaat daarbij over de tijdstippen waarop gewerkt wordt en over de duur van het werk.  Recente onderzoeken laten zien dat verschillen in chronotype, tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende leeftijden / levensfasen bepalen in welke mate de arbeidstijden het arbeidsvermogen beïnvloeden. Ook de taakverdeling over specifieke doelgroepen speelt een rol. Roostervorming is een complex proces en vraagt om een aanpak waarbij alle facetten in kaart gebracht worden.

Het aanpassen van werktijden en dienstroosters kan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren. Dat kan verschillende manieren. Door het roostervormgevingsproces, door de roostervormgeving zelf en door middel van roosterergonomie.

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  Vragen van leden over duurzame inzetbaarheid in relatie tot roosters en arbeidstijden, zijn bijvoorbeeld
  • kunnen nieuwe roosters leiden tot meer betrokkenheid bij en plezier in het werk?
  • hoe voorkomen we routine en stimuleren we onderlinge kennisuitwisseling?
  • hoe ga ik om met nachtarbeid?

  De arbeidstijdmanagement-experts van AWVN zoeken daarvoor oplossingen
  • in het roostervormgevingsproces  Door bij het organiseren van (afwijkende) werktijden alle betrokken medewerkers actief te betrekken in het proces, worden werktijden een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij zelfroosteren gebeurt dit in optima forma: door meer zeggenschap ontstaat meer regelruimte en autonomie om werk en privé zo goed mogelijk te kunnen combineren en dat heeft een positieve invloed op de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Dit zijn belangrijke pijlers voor de arbeidsmotivatie op langere termijn en daarmee zeer bevorderlijk voor de duurzame inzetbaarheid.
  • in de inrichting van het rooster zelf   Brede inzetbaarheid over verschillende functies en taken kan in werktijden worden gefaciliteerd door de werktijdregeling zodanig aan te passen dat medewerkers meer samenwerken. De opdeling van ploegen in kleinere teams in wisselende samenstelling zorgt voor veel meer dynamiek op de afdeling. Zo leren mensen van elkaar, wordt er gewerkt aan competentie-ontwikkeling en dat is in meerdere opzichten goed voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zolang er een leereffect in het werk is, ontstaat niet snel routine. Tot slot zorgt brede inzetbaarheid ervoor dat de kansen op werk binnen en buiten de organisatie toenemen.
  • op basis van roosterergonomie  Met het stijgen van de leeftijd neemt de herstelbehoefte na een dag werken toe. Voor het  werken op onregelmatige tijden – vooral in de nacht en vroege ochtenduren – geldt dat die behoefte alleen maar wordt versterkt. Het hanteren van ergonomische roosterprincipes kunnen de nadelige effecten van het werken op onregelmatige tijden beperken. Een kortcyclisch voorwaarts roterend rooster draagt bij aan het minimaliseren van de ongemakken van een ploegendienst. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vuistregels op roostergebied die een belangrijke rol kunnen spelen bij het gezonder maken van ploegendienstroosters.

0 reacties