Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering topinkomens (WNT) is op 1 januari 2013 in werking getreden.

 

De bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen die werkzaam zijn in de (semi-)publieke sector zijn sindsdien door de wet aan een maximum gebonden. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld dat ongeveer overeenkomt met het ministersalaris. Voor bepaalde sectoren, zoals zorg en woningbouwcorporaties, gelden specifieke, lagere bezoldigingsmaxima. Daarnaast geldt een openbaarmakingsplicht en in enkele sectoren een plicht om WNT-gegevens digitaal te melden.
De bezoldiging van niet-topfunctionarissen is niet genormeerd, maar moet wel worden openbaar gemaakt als die het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijdt.

In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dat ongeveer gelijk is aan het ministersalaris. De algemene en sectorale bezoldigingsmaxima worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld. In 2023 is het algemene maximum € 223.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever; voor 2024 is het € 233.000.

Sectorale bezoldigingsmaxima zijn van toepassing op zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en cultuur, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.

Gedetailleerde informatie over de WNT vindt u op de site van de Rijksoverheid: Wet normering topinkomens (WNT).

Daar vindt u ook het overzicht sectorale normen 2023. De sectorale normen 2024 worden later, naar verwachting eind november 2023, door de Rijksoverheid gepubliceerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden