dinsdag 11 december 2018

Werknemers missen kansen rond eigen ontwikkeling

Eén derde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een eigen keuzebudget. Zij laten volgens hun werkgevers echter veel kansen liggen bij het gebruiken van dat geld. Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar beschikbaarheid en gebruik van duurzame-inzetbaarheidsbudgetten.

Werknemers laten geld liggen

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat een derde van de werkgevers een zogenoemd DI-budget aan zijn medewerkers beschikbaar stelt. Nog eens 15% van de respondenten is op dit ogenblik bezig met de mogelijke invoering van een regeling. Bij de bedrijven die al een DI-regeling hebben, krijgen de werknemers gemiddeld €1.200 per jaar (in geld én tijd) om in hun eigen duurzame inzetbaarheid te investeren. Zij mogen het budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen (vaak in combinatie) zijn opleidingen
al dan niet aansluitend bij de huidige functie (39%), training (28%), maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24%) en loopbaanadvies (18%).

73% van de werkgevers geeft ‘het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ op als belangrijkste reden om een DI-regeling in te voeren. Keuzevrijheid van de werknemer rond bijvoorbeeld opleidingen zijn daar een uitvloeisel van.

De vervulling van de werkgeverswens om aan werknemers meer eigen regie te geven, verloopt in de ogen van de respondenten niet snel genoeg. Werknemers zijn nog te weinig met het thema bezig, zegt meer dan de helft van de werkgevers. Ook is het lijnmanagement
vaak onvoldoende betrokken bij het thema om een stimulerende rol te kunnen spelen. Verder zijn de regelingen als zodanig voor veel respondenten te ‘vrijblijvend’.Duurzame inzetbaarheid is de parapluterm om beleid te omschrijven dat gericht is op het versterken van de positie van werknemers op de veranderende arbeidsmarkt en om hen langer, tot op hoger leeftijd, inzetbaar te houden. Duurzame inzetbaarheid wordt zowel door
overheid, vakbonden als werkgevers gezien als een antwoord op de uitdagingen waarvoor de samenleving wordt gesteld door de grote veranderingen in het werk en door de vergrijzing.

Aan het AWVN-ledenonderzoek Budgetten voor duurzame inzetbaarheid namen ruim 300 werkgevers deel. Zij vormen qua activiteiten en qua omvang een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven met een lichte oververtegenwoordiging van grote werkgevers.
Het AWVN-ledenonderzoek ‘Budgetten voor duurzame inzetbaarheid’ is uitgevoerd op initiatief van Tiptrack, de digitale tool die werkenden helpt bij het verbeteren van hun inzetbaarheid. Het onderzoek heeft tot doel het inzicht te vergroten in de stand van zaken in het bedrijfsleven op het vlak van duurzame inzetbaarheid.

Download het volledige onderzoek:

0 reacties