donderdag 18 juli 2019

Inspectie SZW: naleving Arbowet onvoldoende

Uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Inspectie SZW (‘Arbo in bedrijf’) blijkt dat het aantal bedrijven dat zich aan de regels op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) houdt, licht is gestegen. Desondanks houden (te) veel bedrijven zich nog steeds niet aan de regels van de Arbowet, zo constateert de Inspectie.

Arbo in bedrijf is een monitoronderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid elke twee jaar publiceert. Het bevat kerncijfers over de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) door bedrijven en een overzicht van de arbeidsomstandigheden die betrekking hebben op gezond en veilig werken. De laatste versie is van 16 juli 2019. Ten behoeve van het onderzoek zijn tussen september 2017 en december 2018 ruim 1.300 aselect getrokken (vestigingen van) bedrijven bezocht.

Ondanks dat laatste, probeert de Inspectie vooral de positieve ontwikkelingen te benadrukken. Positief is dat het aantal bedrijven dat zich aan de regels van de Arbowet houdt, wel licht is gestegen. Uit het onderzoek blijkt dat in 2018 een derde van de bedrijven een preventiemedewerker heeft, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2016 voldeed slechts 27 procent van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet.

Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent. Een kanttekening daarbij: slechts 30 procent van de bedrijven heeft een RI&E, waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Omdat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen werkt ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Als een RI&E ontbreekt kan de Inspectie SZW een bedrijf hiervoor direct een boete opleggen.

Ook wat betreft het naleven van de wettelijke verplichting om verplichting om een preventiemedewerker te hebben, doen bedrijven het beter dan in voorgaande jaren. Het aandeel bedrijven mét preventiemedewerker is gestegen van 43 procent in 2014 naar 54 procent in 2018.

Voor ruim de helft van de bedrijven is inmiddels een arbocatalogus van toepassing. Het gebruik van oplossingen uit de arbocatalogus neemt maar langzaam toe. Tussen 2016 en 2018 is het gebruik toegenomen van 16 procent naar 20 procent van de bedrijven.

In het onderzoek is verder gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw. Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.

De Arbowet kent voor bijzondere doelgroepen zoals zwangere vrouwen, jongeren en ouderen aanvullende voorschriften. Deze worden over het algemeen goed nageleefd door werkgevers. Waar het gaat om zwangere vrouwen biedt meer dan de helft van de bedrijven een rustruimte aan en biedt zo’n zeventig procent van de werkgevers aanpassingen in arbeidsomstandigheden en werktijden aan.

In 2018 waren bij één op de zes bedrijven jongeren in dienst. Meestal gaat het dan om 16/17-jarigen. Jongeren werken het meest in de horeca of landbouw. Acht op de tien werkgevers paste in 2018 de regels voor werkende jongeren in voldoende of goede mate toe.

Ondanks de gematigd positieve toon van de Inspectie, vindt AWVN het zorgelijk dat een groot aantal werkgevers in de praktijk de Arbowet onvoldoende naleeft. Dit kan ernstige consequenties hebben voor de veiligheid van werknemers en voor de kosten van verzuim. Verder lopen werkgevers ook de kans dat de Inspectie boetes oplegt.

Externe bron
juli 2019
Download
Externe bron
juli 2019
Download
0 reacties