maandag 18 juli 2022

Internetconsultatie certificeringsstelsel ter beschikking stellen van arbeid

Tot en met 25 augustus kunt u reageren op de internetconsultatie over een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus en andere vormen van ter beschikking stellen van arbeid.

 

Dit conceptwetsvoorstel strekt zich uit tot alle vormen van het ter beschikking stellen van arbeid met uitzondering van collegiale in- en uitlening zonder winstoogmerk en intra-concernuitlening. Het wordt verplicht voor bedrijven die mensen ter beschikking stellen om een certificaat te hebben. Bedrijven die mensen inlenen mogen dan alleen nog maar gebruik maken van de diensten van uitleners met een certificaat. De Arbeidsinspectie (NLA) gaat dat controleren en op overtreding komt een bestuurlijke boete te staan.

Hoewel AWVN positief staat ten opzichte van het doel van het conceptwetsvoorstel, te weten de aanpak van misstanden in de uitzendsector, heeft zij zorgen over bepaalde onderdelen daarvan. Dit betreft voornamelijk de reikwijdte van het conceptwetsvoorstel en de verantwoordelijkheden van inleners.

Internetconsultatie
Het conceptwetsvoorstel is tot 25 augustus beschikbaar voor internetconsultatie. Tot die tijd kunt u commentaar leveren op het concept.

Hoofdlijnen certificeringsstelsel

Bedrijven die werknemers ter beschikking stellen moeten in de toekomst gecertificeerd zijn. Opdrachtgevers mogen dan alleen nog gebruik maken van gecertificeerde uitleners. Dit gaat ook gelden voor in het buitenland gevestigde uitleners. Om gecertificeerd te worden, moeten de uitleners voldoen aan een aantal normen die een certificerende instelling opstelt. Deze instelling toetst of de uitleners aan de normen van het certificaat voldoen. Na certificering volgt een periodieke controle of de uitlener blijvend aan de voorwaarden voldoet. De Arbeidsinspectie zal bij uitleners en inleners erop toezien of een uitlener gecertificeerd is. Aan uitleners die niet gecertificeerd zijn en inleners die gebruik maken van een niet-gecertificeerde uitlener, kan zij boetes opleggen.

Ruime werkingssfeer certificeringsstelsel

De werkingssfeer van de regeling is zeer ruim. Alle bedrijven die werknemers ter beschikking stellen vallen er onder. Uitgezonderd zijn intra-concernuitlening en collegiale uitlening zonder winstoogmerk. Met deze omschrijving wordt aangesloten bij de huidige definitie in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hierdoor vallen ook bedrijven die werknemers ter beschikking stellen, anders dan in het kader van beroep of bedrijf, onder de certificeringsplicht. De certificeringsplicht gaat dus gelden voor een veel grotere groep bedrijven dan enkel uitzendbureaus.

Normenkader
De normen waaraan een uitlenend bedrijf moet voldoen om een certificaat te kunnen krijgen, betreffen onder andere de geldende eisen van het SNA (Stichting Normering Arbeid) keurmerk (o.a. met betrekking tot het naleven van de verplichtingen terzake het voorkomen van illegale arbeid, verplichtingen m.b.t. betaling van sociale verzekeringspremies en belastingen), evenals aanvullende eisen met betrekking tot de inleenbeloning (betaling van het juiste loon en andere vergoedingen op grond van het loonverhoudingsvoorschrift in vergelijkbare functies bij de inlener), een verklaring omtrent het gedrag (VOG), een bankgarantie, en het aanbieden van gecertificeerde huisvesting.

Bankgarantie dan wel waarborgsom
Bedrijven die werknemers ter beschikking stellen, moeten een waarborgsom betalen van € 100.000. Dit bedrag dient als extra drempel voor uitleenbedrijven. Het betalen van deze waarborgsom kan plaatsvinden door het afgeven van een bankgarantie.

0 reacties