Logo AWVN-werkgeverslijnHet is mogelijk een proeftijd overeen te komen bij het begin van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan zes maanden duurt (het is niet mogelijk om hiervan bij cao of overeenkomst af te wijken). De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen en voor werkgever en werknemer gelijk zijn.

Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Toestemming van het UWV is niet vereist, ontbinding door de kantonrechter evenmin. Er geldt geen opzegtermijn. Ook is instemming van de werknemer niet vereist. Ontslag tijdens de proeftijd kan in beginsel zonder opgaaf van redenen, maar desgevraagd dient de werkgever de reden schriftelijk aan de werknemer mee te delen.
Als de werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wil opzeggen, dan moet dit wel voor het einde daarvan gebeuren. Als de – mondelinge of schriftelijke – boodschap dat de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt opgezegd de werknemer niet vóór het einde van de proeftijd bereikt, dan kan de werknemer de opzegging ongeldig verklaren (en duurt de arbeidsovereenkomst voort).

Wat is de duur van een proeftijd?
De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is de proeftijd maximaal twee maanden.
Bij aanvang van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor langer dan zes maanden, is de proeftijd:
• maximaal één maand, als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaar (bij cao kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden overeengekomen)
• twee maanden, als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van twee jaar of langer.

Zijn er opzegverboden van kracht tijdens een proeftijd?
Een wettelijk opzegverbod geldt niet tijdens de proeftijd, op een aantal tegen discriminatie gerichte opzegverboden na. Onder bijzondere omstandigheden kan het opzeggen van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd strijd opleveren met goed werkgeverschap.
Omdat tijdens de proeftijd het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst ook opzeggen in het geval dat een werknemer tijdens de proefperiode ziek wordt.

Nota bene
• Een proeftijdbeding is nietig als de werkgever zich op basis van een eerdere arbeidsovereenkomst met de werknemer al een voldoende duidelijk beeld heeft kunnen vormen van de bekwaamheid van de werknemer.
• Een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst in geval van opvolgend werkgeverschap (werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid geacht worden elkaars opvolger te zijn) is nietig. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij een werknemer die als uitzendkracht heeft gewerkt voordat hij in dienst trad bij de nieuwe (opvolgende) werkgever.
Als in een opvolgende arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden vereist zijn (bij dezelfde of een opvolgende werkgever) is het wel mogelijk een nieuwe proeftijd overeen te komen.

0 reacties