Outsourcing: zeven tips ter overweging

1. Breng direct alle financiële implicaties in beeld
Veel outsourcingsoperaties beginnen vanuit het idee om kostenvoordeel te kunnen realiseren. De besparing zit ’m vaak niet alleen in het feit dat een ander bedrijf de werkzaamheden efficiënter kan uitvoeren, maar ook in het – lagere – arbeidsvoorwaardenniveau (dus lagere personeelskosten). Dat laatste betekent dat de arbeidsvoorwaarden van de overgenomen werknemers zo snel mogelijk op het arbeidsvoorwaardenniveau van het overnemende bedrijf moeten worden gebracht. Dit gaat echter zelden zonder compensatie van het verschil. Het kostenvoordeel ontstaat daarom doorgaans pas op termijn – iets wat betrokkenen in de praktijk zich nogal eens te laat realiseren. Het komt zelfs voor dat er een streep gaat door een lopend outsourcingsproject op het moment dat alle financiële implicaties helder zijn.

2. Betrek de HR-afdeling bij het proces
Een belangrijk aspect van outsourcen is dat personeel naar een ander bedrijf gaat. Om die reden is het van groot belang in een zo vroeg mogelijk stadium de HR-afdeling te betrekken bij de plannen tot outsourcing. Die afdeling kan de arbeidsvoorwaardelijke verschillen in kaart brengen en ook de kosten van eventuele overgangsmaatregelen.
Daarnaast speelt de HR-afdeling in de praktijk vaak een sleutelrol in de gesprekken met de werknemers die overgaan, de gesprekken met de overnemende partij (die wil weten of de te outsourcen werknemers blijven of van de gelegenheid gebruikmaken om een andere baan te zoeken), de gesprekken met de ondernemingsraad (die bij outsourcing adviesrecht heeft) en met de vakbonden (die waken over de rechten van de betrokken werknemers). Zie over het laatste ook tip 5.

3. Laat beoordelen of de Wet Overgang van onderneming van toepassing is
Een belangrijk aandachtspunt in outsourcingsoperaties is de arbeidsrechtelijke positie van de werknemers die in dienst komen bij een ander bedrijf. Cruciaal is de vraag of de Wet Overgang van ondernemingen van toepassing is, want dit bepaalt de juridische positie van de werknemers. Is die van toepassing, dan gaan de betrokken werknemers in beginsel, met behoud van hun rechten en plichten, automatisch mee over naar het andere bedrijf (die dan hun nieuwe werkgever wordt).
De beoordeling of de Wet Overgang van onderneming inderdaad van toepassing is, is een typisch juridisch vraagstuk, waar een ervaren jurist zich over moet buigen. Het antwoord hangt namelijk sterk af van de specifieke situatie.
Het doel van deze wet is het beschermen van de positie van werknemers in gevallen waarin de onderneming of het bedrijfsonderdeel waar zij werken, wordt verkocht en overgedragen aan een ander bedrijf. Voorwaarde voor de toepasselijkheid van deze wet is dat er sprake is van de overgang van een duurzame economische activiteit. Factoren die dat bepalen en die in samenhang moeten worden bekeken, zijn:
• de aard van de betrokken activiteit
• de vraag of materiële activa zijn overgedragen
• de waarde van de immateriële activa op het moment van overdracht
• de vraag of vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer in dienst is genomen
• de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen
• de vraag of de activiteiten zijn onderbroken en hoe lang een eventuele onderbreking heeft geduurd.

Uitsluitend voor leden

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.

0 reacties
Tags: outsourcing