Arbeidsverhoudingen

Logo AWVN-werkgeverslijnIn algemene zin verwijst de term arbeidsverhoudingen naar de betrekking tussen werkgever en werknemer.

Arbeidsverhoudingen naar niveau
• Arbeidsverhoudingen op macroniveau omvatten de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers en de overheid. Zij ontmoeten elkaar daartoe onder andere in de Stichting van de Arbeid (StvdA) of de Sociaal Economische Raad (SER).
•  Arbeidsverhoudingen op mesoniveau omvatten uiteenlopende instituties, die tezamen een zekere coördinerende taak uitoefenen. Werkgeversvereniging AWVN is een van die instituties.
• Arbeidsverhoudingen op microniveau worden gevormd binnen en tussen ondernemingen, hoofdzakelijk
tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling.

Arbeidsverhoudingen naar wetenschappelijke discipline
Binnen de wetenschap zijn arbeidsverhoudingen onderwerp in juridische, sociaaleconomische, sociologische, sociaalpsychologische en bedrijfskundige debatten en studies
• In sociaaleconomische, sociologische en sociaalpsychologische zin omvatten arbeidsverhoudingen de wederkerige relaties tussen stakeholders die sociaaleconomische belangen vertegenwoordigen, het proces waarlangs de stakeholders elkaar informeren, confronteren, overleggen of onderhandelen, alsmede de daarmee gepaard gaande resultaten. Kenmerkend voor arbeidsverhoudingen is de wederkerigheid, hetgeen ligt besloten in de aard van de onderliggende belangen, die stakeholders noodzaken om telkens weer na te gaan wat hen scheidt dan wel bindt.
• In juridische zin is de arbeidsverhouding de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer.
• In bedrijfskundige zin gaat het bij arbeidsverhoudingen in ondernemingen om de vraag hoe het talent tot uitdrukking komt in de strategie van de onderneming en hoe de werkgever daarover met werknemers tot werkbare afspraken komt. Bij de arbeidsverhoudingen gaat het dan niet zozeer om de inhoudelijke onderwerpen maar om de relationele aspecten, zoals de aard van de verhoudingen, effectiviteit en efficiency van de verhoudingen, mate van vertrouwen tussen spelers, mate en aard van de betrokkenheid bij de organisatie, beeldvorming van de verhoudingen bij betrokkenen.

De Angelsaksische opvatting over arbeidsverhoudingen – de zogeheten industrial relations – spitst zich vooral toe op de collectieve aspecten van de relatie tussen werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers, de ondernemingsraad en/of de vakbonden.
Voorts hebben arbeidsverhoudingen te maken met de wordle van nationale cultuur, bedrijfscultuur, bedrijfsklimaat en organisatiecultuur. Een bedrijfscultuur is de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van- en de belanghebbenden bij het bedrijf.

Bron Ontwerpers in arbeidsverhoudingen, AWVN 2012

0 reacties