donderdag 19 maart 2020

Coronavirus en grensarbeid: wat is toegestaan?

Actuele informatie over de invloed van het coronavirus op werk is gebundeld op onze speciale coronapagina

De Europese lidstaten hebben de afgelopen dagen eigenmachtig besluiten genomen over het sluiten van hun grenzen en toegang tot hun grondgebied. Binnen de Europese Unie (EU), met name binnen de Schengenzone, is dit toegestaan als de openbare orde of openbare veiligheid in het geding is. Dit eigenmachtig optreden leidt er echter toe dat onduidelijkheid is ontstaan over de toegang tot elkaars grondgebied, daar waar dat noodzakelijk blijft, bijvoorbeeld met betrekking tot vitale beroepen. Daarom heeft de Europese Commissie informatie verstrekt over de reisbeperkingen ter bestrijding van het coronavirus en hoe de Schengenstaten daar mee moeten omgaan.

In dit stuk leest u in welke gevallen toegang tot het grondgebied van de lidstaten nog steeds moet worden toegestaan, met name waar het gaat om grensarbeid. Voor Nederland betreft dit met name grensarbeiders die wonen in België of Duitsland en werken in Nederland, in dienst van Nederlandse bedrijven.

Reisbeperkingen ter bestrijding van het coronavirus

Alle niet noodzakelijke reizen vanuit derde landen naar de EU moeten worden beperkt. Het is enkel toegestaan te reizen voor speciale doelen. Deze beperking geldt niet voor:

 • onderdanen (en hun gezinsleden) van de EU-lidstaten en lidstaten van het Schengengebied die terug willen keren naar hun woonland;
 • langdurig EU-ingezetenen en derdelanders met vergunningen voor langdurig verblijf;
 • beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en ouderenzorg;
 • grensarbeiders;
 • transportarbeiders betrokken bij het transport van goederen;
 • diplomaten;
 • werknemers van internationale organisaties;
 • militair en humanitair personeel;
 • transitverkeer;
 • verkeer in verband met dringende familieomstandigheden;
 • personen die internationale bescherming nodig hebben;
 • personen die moeten reizen om humanitaire redenen.

De maatregelen gelden voorlopig voor 30 dagen.

Grensarbeid uitgezonderd van niet-noodzakelijk reizen

Inmiddels hebben verschillende lidstaten eigen maatregelen getroffen. Zo eist Frankrijk een attest dat dagelijks moet worden aangepast voor werknemers die de grens over gaan. Als gevolg daarvan heeft België dit ook ingevoerd, zodat twee attesten moeten worden opgeleverd. Grensarbeid tussen Duitsland en Nederland en België en Nederland is op dit moment nog toegestaan voor grensarbeiders die in het ene land wonen en in het andere land werken.

Wij gaan hier in op grensarbeid voor Duitsland en België. Voor beide landen is een speciaal document nodig. Dit is een document dat de werkgever, onafhankelijk waar deze is gevestigd, moet klaarmaken en dat de werknemer bij zich moet dragen/op de autoruit moet bevestigen en zo nodig moet tonen bij controle aan de grens. Het bewijs dient zowel voor reizen van als reizen naar het desbetreffende land.

Duitsland
Grensoverschrijdend verkeer van goederen en grensoverschrijdende reizen om werkgerelateerde redenen of om een professionele activiteit uit te oefenen blijven – ongeacht de nationaliteit – toegestaan (daarbij gaat het onder anderen om grensarbeiders, seizoenarbeiders, EU-parlementariërs, geaccrediteerde diplomaten). Dat hun reis een beroepsmatig doel heeft, moeten zij bewijzen door de juiste documenten te overleggen (bijv. arbeidsovereenkomst, orderdocumenten).

In principe is hier dus sprake van vrij bewijs. Inmiddels is echter wel een document voor grensoverschrijding beschikbaar. Dat document kunt u via deze link downloaden

Meer informatie vindt u hier
https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html;jsessionid=69F6A7069E15AB8A7FA75656175FC180.1_cid295
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3

België
Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Dit vignet moet voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens; het kan enkel door hen worden gebruikt. Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken. Hiervoor heeft de Belgische overheid een certificaat (in het Engels) ter beschikking gesteld. Dit certificaat hoeft slechts eenmalig te worden ingevuld door de werkgever en de werknemers. Het blijft geldig gedurende de crisisperiode;
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren (zie hieronder);
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werkgerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet wordt echter een uitzondering gemaakt.

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is het vignet geïntroduceerd. Dit vignet is tot stand gekomen na overleg van de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega De Crem, minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. De Belgische autoriteiten controleren actief op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Werkwijze

Meer informatie over reizen met vignet vanuit Nederland vindt u hier

Informatie over reizen ten tijde van de coronacrisis van de Nederlandse overheid vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/reisadvies-reis-alleen-naar-het-buitenland-indien-noodzakelijk
https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2020/03/18/q-and-a-for-entry-into-the-netherlands-travel-ban

 

0 reacties