Concurrentiebeding en relatiebeding

Wordt het concurrentiebeding oneigenlijk gebruikt?

Die vraag stond centraal in recent onderzoek (2021) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. AWVN-advocaat Jikke Blokker zet n.a.v. dat onderzoek de regels en jurisprudentie op een rij in de blog arbeidsrecht.

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn vrijheid om, tijdens en na het einde van de arbeidsovereenkomst, op zekere wijze werkzaam te zijn – meestal op straffe van een boete en/of een schadeloosstelling. Een concurrentiebeding kan op verschillende dingen betrekking hebben: een verbod om op hetzelfde werkterrein als zijn werkgever werkzaam te zijn of gebruik te maken van de klantenkring en/of andere relaties van de (voormalige) werkgever. In dat laatste geval wordt ook wel gesproken van een relatiebeding.

Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding: verschil tussen bepaalde en onbepaalde tijd

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is sinds 1 januari 2015 de regeling van het concurrentiebeding gewijzigd. Het nieuwe eerste lid van art. 7:653 BW bepaalt dat een concurrentiebeding slechts geldig is als de arbeidsovereenkomst
• is aangegaan voor onbepaalde tijd, en
• het beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.
Het nieuwe tweede lid houdt in dat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding kan worden opgenomen, mits uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever duidelijk blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ‘dubbel nadeel’ ondervindt: het staat op voorhand vast dat de duur van contract beperkt is, en een concurrentiebeding zal belemmerend werken als de werknemer de overstap naar een andere baan maakt.
Uit het nieuwe eerste en tweede lid van art. 7:653 valt dus af te leiden dat met de inwerkingtreding van de Wwz verschillende schriftelijkheidsvereisten gelden.

Redenen om contact op te nemen met de advocaten van AWVN
• Een goed geformuleerd concurrentiebeding is maatwerk. De kantonrechter kan een concurrentiebeding (geheel of gedeeltelijk) nietig verklaren als het beding de werknemer, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, onredelijk benadeelt.
• Wijzigt de functie van de werknemer? Ga dan na of het concurrentiebeding in de nieuwe situatie nog rechtsgeldig is of dat er een nieuw beding nodig is.
• Wat te doen als een (ex-)werknemer in strijd met het concurrentiebeding handelt?

Gaat het om een contract voor bepaalde tijd, dan moet het concurrentiebeding in de overeenkomst zelf zijn opgenomen; verwijzen naar een ander document volstaat niet meer.
Gaat het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is ook aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan als de werknemer een arbeidsovereenkomst of brief heeft ondertekend waarin wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding is opgenomen.
Het is dan niet nodig dat de arbeidsovereenkomst of brief specifiek verwijst naar het concurrentiebeding. Ook is niet nodig dat de arbeidsvoorwaardenregeling voor akkoord wordt getekend. De bijlage moet echter wel schriftelijk zijn bijgevoegd.
Het opnemen van een concurrentiebeding in een cao is niet voldoende. De wetgever heeft hiervoor als reden aangegeven dat het concurrentiebeding een te persoonlijk karakter heeft.

Meer informatie

0 reacties