27 september 2022

Wettelijk minimumloon in 2023

Het kabinet past het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023 aan met 10,15%.

AWVN informeert u over de plannen voor het wettelijk minimumloon.

Minimumloon in één keer omhoog met ruim 10%

In het coalitieakkoord waren de kabinetspartijen overeengekomen dat het WML tot en met 2025 gefaseerd verhoogd zou worden, in totaal met 7,5%. Nu is echter naar buiten gekomen dat deze verhoging, vanwege de uitzonderlijke situatie rondom inflatie, in één keer volledig ingevoerd gaat worden – plus een extra 0,55%. Daarbij komt nog de halfjaarlijkse indexatie. In totaal komt de verhoging daarmee uit op 10,15%.

Wat verandert er in 2023?
1 januari 2023 10,15% stijging inclusief halfjaarlijkse indexatie (zijnde 2,10%). De minimumloonverhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen, waaronder de bijstand, de AOW en lopende loongerelateerde uitkeringen zoals de WIA en de WW (en de grondslagen voor deze regelingen). Doordat de afbouwpunten in de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget mee schuiven, blijven huishoudens met het maximale toeslagbedrag hierop recht hebben.
1 juli 2023   Halfjaarlijkse indexatie

 

Minimumuurloon vanaf 2024 op basis van de 36-urige werkweek

Het door het kabinet omarmde voorstel om vanaf 2024 tot een minimumuurloon te komen op basis van de 36-urige werkweek, wordt in de praktijk gebracht. Hierdoor zal het effect van de minimumloonstijging voor sectoren met een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week het grootst zijn, omdat de hoogte van het minimumuurloon straks berekend wordt op basis van een 36-urige werkweek. Hoe arbeidsintensiever uw sector of onderneming is, hoe groter de gevolgen van de WML-verhoging zullen zijn.

Wat verandert er in 2024?
1 januari 2024 Verwachte stelselwijziging. Het WML-niveau wordt gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Voor cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen met 38 of 40 uur heeft dit flinke gevolgen (38 uur: +ruim 5%, 40 uur: +ruim 11%).
Let hierbij op de arbeidsduur in uw cao. Hoe staat uw werkweek beschreven – 40 uur met ADV of 40 uur zonder ADV of bijvoorbeeld 40 uur met een uurloon gebaseerd op 38 uur? Vele varianten komen voor.
1 juli 2024 Halfjaarlijkse indexatie

 

Gevolgen verhoging WML voor uw bedrijf of sector
AWVN bracht eerder in kaart wat een verhoging van het WML tot gevolg kan hebben voor een aantal arbeidsintensieve sectoren, zie Hoger minimumloon vraagt om actie van werkgevers (ge-update versie, november 2022).
Voor de situatie in uw organisatie heeft AWVN een rekenmodel ontwikkeld om naast de kostenstijgingen voor u als werkgever ook te kijken naar de effecten op werknemersniveau.
Wilt u nu alvast stappen ondernemen, neem dan contact op met onze beloningsexperts. Samen met hen kunt u kijken naar de mogelijke gevolgen van de WML-verhoging voor uw werknemers, uw bedrijf of sector. Wij verkennen graag met u mogelijke oplossingen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden