Home / Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen: Eerste Kamer akkoord
woensdag 13 januari 2021

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen: Eerste Kamer akkoord

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 12 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen.

Webinar over de RVU-vrijstellingsregeling
Op 4 februari 2021 (9.30 -11.00 uur) organiseren AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland een webinar over de praktische toepassing van de RVU-versoepeling.
Meer informatie en aanmelden

Webinar wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen
Eind 2020 heeft minister Koolmees het concept-wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Dit is de eerste fase in het wetgevingsproces van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.
Het gaat om belangrijke en uitgebreide wijzigingen in de pensioenwetgeving. Op dinsdag 19 januari 2021 (11.00-12.00 uur) lichten pensioenadviseurs Leon Mooijman en Willem van de Rotte deze in een webinar toe.
Meer informatie en aanmelden

Versoepeling RVU-heffing
Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever. Zij kunnen dit zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun aanvullend pensioen eerder in te laten gaan. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de zorgen van werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd. De vrijstelling van de RVU-heffing is met met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2021.

Met inwerkingtreding van de versoepeling van de RVU-heffing kan ook de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van start. Met deze subsidieregeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. De subsidieregeling start op 1 februari 2021 loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar.

Verruiming verlofsparen
Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld. Een werkgever kan extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Spaart een werknemer meer dan vijftig verlofweken, dan moet de werkgever nu direct loonheffing afdragen. Het verhogen van deze grens naar honderd weken geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken. Zo kan een werknemer zelf meer de regie voeren over zijn of haar loopbaan, bijvoorbeeld door het verlof te gebruiken voor om- en bijscholing, een sabbatical of vervroegde pensionering. De verruiming van het verlofsparen treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Bedrag ineens
Deelnemers krijgen het recht om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. De resterende levenslange pensioenuitkering gaat na opname naar evenredigheid omlaag. Het bedrag ineens is vrij besteedbaar en biedt deelnemers de mogelijkheid om keuzes te maken die passen bij hun persoonlijke situatie. Op de pensioeningangsdatum kan een deelnemer er voor kiezen om een bedrag ineens op te nemen op de pensioeningangsdatum of in februari volgend op het jaar waarin de AOW-datum wordt bereikt.
Deze keuzemogelijkheid is uitvoeringstechnisch lastig voor pensioenuitvoerders. De inwerkingtreding van dit onderdeel is daarom met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. De extra tijd zal worden gebruikt om met pensioenuitvoerders te bekijken op welke manier aanpassingen gedaan kunnen worden die de uitvoerbaarheid verbeteren.

Bron persbericht nieuwsdienst Eerste Kamer

0 reacties