woensdag 01 april 2020

Stichting van de Arbeid doet oproep aan cao-partijen

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om nu gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Zij verzoekt cao-partijen om in hun overleg een aantal punten mee te nemen dat ingaat op hoe bedrijvigheid en werkgelegenheid kunnen worden behouden en om te zorgen voor een veilige werkomgeving en indien nodig aanvullende afspraken te maken.

AWVN adviseert, in lijn met de oproep van de Stichting, om, waar mogelijk, maximaal in te zetten op behoud van werkgelegenheid van alle medewerkers in de organisatie, ongeacht het soort contract.

Aan werkgevers vragen wij om de lange termijn leidend te laten zijn bij het maken van keuzes van vandaag. Zorg ervoor dat de organisatie klaar is voor het moment dat Nederland uit het coronadal kruipt en de economie weer aantrekt. Aan vakbonden vragen we om in dit verband mee te denken over bestaande mogelijkheden binnen de huidige cao. En mocht de flexibiliteit die dit oplevert ontoereikend zijn voor de bedrijfscontinuïteit, dan is het de uitdaging om in goed overleg creatieve afspraken te maken voor bepaalde tijd over zaken als roosters, werktijden en/of andere arbeidsvoorwaarden.

Wij helpen werkgevers graag om die gesprekken op gang te brengen en mee te denken in dit afwegingsproces. We roepen werkgevers op om knelpunten door te geven, zodat we die kunnen inbrengen in centraal overleg.

Stichtingsoproep
AWVN was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze oproep en is verheugd dat de Stichting van de Arbeid met deze oproep voor cao-partijen is gekomen. Hoofddoel is dat we ‘gezonde bedrijven, banen en inkomens in de benen houden zonder dat we overgaan tot ontslagen en de WW-route’. De Stichting roept cao-partijen op om alles in het werk te stellen om alle werknemers – vast, tijdelijk en flex – in dienst te houden en vraagt speciale aandacht voor de positie van werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, bijvoorbeeld degenen die vallen onder de banenafspraak. Het gaat in deze tijd, nog meer dan anders, om goed werkgeverschap en goed werknemerschap en om goed overleg op centraal en decentraal niveau om daarmee in gezamenlijkheid adequate oplossingen te vinden.

Maatwerk
Afspraken (in cao’s) kunnen in ieder geval aan de orde zijn waar het gaat over een andere werkwijze, andere roosters, andere takenpakketten, andere werkplekken en dergelijke. Zo zitten veel werknemers noodgedwongen thuis. In goed overleg moet gekeken worden welke werkzaamheden de betreffende werknemers kunnen doen. De Stichting van de Arbeid acht het van belang dat het loon bij noodgedwongen thuiszitten wordt doorbetaald. Over het opnemen van (vakantie)verlof en het voorkomen van grote verloftegoeden of -tekorten kunnen specifieke afspraken worden gemaakt. Daarnaast zijn er sectoren waar het werk juist toeneemt. Daar spelen vragen – ook in het kader van veilig werken – over roosters en werktijden, die in goed overleg beantwoord moeten worden.

De overheid is met een breed noodpakket gekomen om de huidige crisis het hoofd te kunnen bieden. Als dit noodpakket onvoldoende blijkt te zijn en een bedrijf alsnog in bedrijfseconomische en financiële problemen komt, kan de Stichting ‘zich voorstellen dat als sluitstuk aanvullend wordt gesproken over arbeidsvoorwaarden’.

Afsluiten van nieuwe cao’s
Door de crisis zal het afsluiten van nieuwe cao’s meer dan ooit vragen om duidelijke procesafspraken. ‘Het is raadzaam om hierover vroegtijdig met elkaar in overleg te treden. Afhankelijk van de situatie in een sector of bedrijf zal in overleg moeten worden beoordeeld welke scenario’s het meest passend zijn. Dit kan verschillen van het regulier voeren van cao-overleg tot het ongewijzigd verlengen van de cao’. Cao-partijen moeten in ieder geval rekening houden met het algemeen verbindend verklaren van de cao (avv) en erop toezien dat die avv waar mogelijk in stand blijft.

Knelpunten melden
Als zich in de praktijk knelpunten voordoen op het terrein van arbeidsvoorwaarden en continuïteit van het bedrijf en werkgelegenheid, verzoekt AWVN werkgevers deze knelpunten te melden. AWVN kan deze knelpunten dan bundelen en inbrengen in de Stichting van de Arbeid en/of in overleg met het kabinet.
Stuur uw knelpunten naar de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl, onder vermelding van Knelpunt melden coronacrisis en arbeidsvoorwaarden.

In de brief is ook een bijlage met betrekking tot veilig werken opgenomen waarin onder andere wordt gewezen op een aantal protocollen van sectoren die kunnen dienen als voorbeeld.

0 reacties