dinsdag 27 juli 2021

Aanpassingen loonaangifte per 1 januari

Per 1 januari 2022 worden er twee nieuwe rubrieken ingevoerd in de loonaangifte: Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag en Opname arbeidsvoorwaardenbedrag. Arbeidsvoorwaardenbedragen zijn door de werkgever aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte toekomstige loonbestanddelen.
Tegelijkertijd verdwijnen twee rubrieken in de loonaangifte en in de polisadministratie: Opgebouwde recht extra periode salaris en Extra periode salaris. De aanpassingen zijn eerder gepubliceerd in de Staatscourant. Doel van de aanpassingen is om meer duidelijkheid te hebben bij het vaststellen van het inkomen dat relevant is voor de hoogte van een uitkering.

Werkgevers spreken steeds vaker met vakbonden of OR een individueel keuzebudget (IKB) af waar ook vakantiebijslag en een dertiende maand onderdeel van zijn. Voorheen reserveerde een werkgever aanvankelijk apart voor vakantiebijslag (en eindejaarsuitkering) of andere op te bouwen loonbestanddelen, en betaalde de opgebouwde bedragen op vaste momenten aan de werknemer uit. Op basis van een IKB-afspraak bouwt een werknemer periodiek een percentage/deel van het loon op in een zogenoemd keuzebudget. De werknemer kiest zelf het moment van uitbetalingen of besteding van een deel voor fiscaal vrijgestelde of niet belaste doelen (zoals opleiding, fiets, vrije tijd).

Problemen voor dagloonvaststelling en inkomstenverrekening

In de loonaangifte verantwoordt de werkgever nu nog alleen de uitbetaling als fiscaal loon of loon Wfsv uit het keuzebudget, als onderdeel van het loon LH/PH/SV. In de loonaangifte en in de polisadministratie is geen aparte rubriek voor de opbouw van of de opname uit een keuzebudget opgenomen.
Daardoor kan UWV niet vanuit de polisadministratie rekening houden met de regelmatige opbouw. De momenten van opname uit een keuzebudget zijn namelijk ongelijkmatig verspreid over het jaar. Gevolg is dat bij de dagloonvaststelling een in de referteperiode opgebouwd bedrag door een ongelijkmatige opname uit een keuzebudget, soms net buiten de referteperiode valt. Of dat opnames juist in de referteperiode vallen, waarbij de opbouw buiten de referteperiode lag.

Het dagloon kan daardoor dus afhankelijk van de keuze van opname door de werknemer ten opzichte van de opbouw relatief laag – of juist relatief hoog zijn. Bij inkomstenverrekening met uitkeringen, kunnen ongelijkmatige opnames uit een keuzebudget leiden tot van maand tot maand wisselende bedragen die met uitkeringen worden verrekend en dus tot wisselingen in de hoogte van de uitkeringen.

Aanpassing loonaangifte

Daarom is besloten om met ingang van 1 januari 2022 twee nieuwe rubrieken, ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ respectievelijk ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’, in de loonaangifte en polisadministratie op te nemen waarin onder andere opbouw van respectievelijk opname uit keuzebudgetten worden opgenomen.
De inhoud van de rubriek ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ (AVWB) is het aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte loonbestanddeel, niet zijnde een afzonderlijke opbouw van vakantiebijslag, dat in een aangiftetijdvak wordt opgebouwd ingevolge afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover dit loonbestanddeel kan leiden tot loon als bedoeld in artikel 16 Wfsv of bij de werknemer te belasten loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.

Loonbestanddelen die in een keuzebudget worden toegekend, worden aangemerkt als ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ (AVWB). Ook loonbestanddelen die op dit moment worden aangemerkt als ‘extra periode salaris’, zoals het recht op een dertiende of veertiende maand (of ook wel eindejaarsuitkering), worden ondergebracht in ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’. Ook daar gaat het om bedragen die worden opgebouwd om op een later moment te worden uitbetaald en zijn in die zin dus niet te onderscheiden van ‘keuzebudgetten’.

Twee rubrieken loonaangifte vervallen
De rubrieken in de loonaangifte ‘Opgebouwde recht extra periode salaris’ en ‘Extra periode salaris’ komen te vervallen en gaan integraal op in de rubrieken ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ respectievelijk ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’, die dus een breder bereik hebben.

Twee rubrieken loonaangifte blijven ongewijzigd bestaan
De rubrieken in de loonaangifte ‘Opgebouwd recht vakantiebijslag’ respectievelijk ‘Vakantiebijslag’ (uitbetaling) blijven ongewijzigd bestaan. De werkgever moet als inhoudingsplichtige deze rubrieken invullen als hij werknemers een zelfstandig recht op vakantiebijslag toekent respectievelijk betaalt. Voor zover het recht op vakantiebijslag is opgegaan in een keuzebudget, is geen sprake meer van apart ‘Opgebouwd recht vakantiebijslag’ en ‘Vakantiebijslag’. De werkgever moet in dat geval deze rubrieken in de loonaangifte met € 0 vullen.

Gevolgen dagloon
Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt aangepast en regelt vanaf 1 januari 2022 dat bij de dagloonvaststelling de opbouw van het AVWB in de referteperiode in aanmerking wordt genomen in plaats van de in de referteperiode opgenomen bedragen uit het AVWB. Dit sluit aan bij de bestaande methodiek van het in aanmerking nemen van opbouw en uitbetaling van vakantiebijslag. In de nieuwe situatie wordt bij de berekening van het dagloon het loon verlaagd met de toepasselijke uitbetaalde bedragen aan (eerder opgebouwde) vakantiebijslag of opgenomen bedragen ten laste van een arbeidsvoorwaardenbedrag en vervolgens verhoogd met de opgebouwde bedragen ten behoeve van de vakantiebijslag of het arbeidsvoorwaardenbedrag. Als afzonderlijk vakantiebijslag wordt gereserveerd en uitbetaald, wordt die, net als nu, volgens de methode van opbouw in aanmerking genomen.

Gevolgen voor inkomstenverrekening
Het Algemeen inkomensbesluit sociale-zekerheidswetten regelt per 1 januari 2022 dat het UWV bij inkomstenverrekening rekening houdt met de opbouw in plaats van de uitbetaling. In het tijdvak dat bedragen uit het AVWB in de vorm van loon SV worden opgenomen, worden die opnamen in mindering gebracht op het loon SV van dat tijdvak. Zo blijven de opgenomen bedragen buiten beschouwing voor heffingen en inhoudingen. Bedragen die worden opgenomen voor fiscaal vrijgestelde doelen vallen niet onder het loon SV en worden dus ook niet daarvan afgetrokken.

Uitzondering: de WW
Bij de inkomstenverrekening met een uitkering op grond van de WW, houdt het UWV echter rekening met de uitbetaling uit het AVWB en met uitbetaling van vakantiebijslag. De werkgever doet uiterlijk een maand na afloop van de maand waarin loon is betaald daarover loonaangifte bij de Belastingdienst. De gegevens voor inkomstenverrekening zijn dus in veel gevallen niet beschikbaar op het moment waarop de WW-uitkering moet worden uitbetaald. De werknemer/uitkeringsgerechtigde moet daarom zelf maandelijks aan UWV opgave doen van zijn inkomen uit arbeid in de verstreken maand. Daarna wordt de WW-uitkering uitbetaald.

Omdat de meeste werkgevers het vakantiegeld in mei of juni uitbetalen, is op grond van overgangsrecht de nieuwe methode van verrekening voor de WW al per 1 juli 2021 ingevoerd.

0 reacties