03 maart 2020

De notificatieplicht sinds 1 maart 2020

De notificatieverplichting die op 1 maart 2020 in Nederland is ingevoerd, houdt in dat een buitenlandse dienstverrichter (een werkgever die zijn werknemer naar Nederland stuurt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren) vooraf een mededeling moet doen aan de dienstontvanger (de ontvangende partij in Nederland, meestal de opdrachtgever of de werkgever waarvoor in Nederland wordt gewerkt, onderdeel van een concern, etc.).

 

Dit moet gebeuren via het meldloket www.postedworkers.nl. De notificatie is een verplichting die gebaseerd is op de Europese detacherings- en handhavingsrichtlijn. Nederland heeft deze verplichting opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) en in het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (BagwEU).

Uitzonderingen op notificatieplicht
In het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie is een aantal uitzonderingen opgenomen voor werkzaamheden die niet gemeld moeten worden, zoals werkzaamheden in de sector openbaar bestuur, overheidsdiensten, transportsector, etc.
Ook werknemers die bepaalde incidentele werkzaamheden verrichten, zoals zakenreizen, dringend onderhoud en reparaties, hoeven niet te worden gemeld wanneer ze binnen een bepaalde periode blijven.
In sommige gevallen volstaat een jaarmelding, zoals bij kleine ondernemingen en bij goederenvervoer over de weg met laden en lossen in Nederland. Voordeel van deze jaarmelding is dat deze slechts eenmaal per jaar moet worden gedaan en dat er bovendien geen dienstontvanger is die deze moet controleren.

Dienstverrichter en dienstontvanger
Een werkgever uit een lidstaat van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, die een tijdelijke opdracht heeft in Nederland moet dit sinds 1 maart 2020 verplicht melden via het Nederlandse online meldloket.

Een werkgever is een dienstverrichter wanneer hij als buitenlandse werkgever tijdelijk:
• met eigen personeel naar Nederland komt om werkzaamheden te verrichten
• vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland (de notificatieverplichting geldt dus ook binnen een concern)
• als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

De dienstontvanger, veelal de klant in Nederland of de opdrachtgever, is degene voor wie de werkzaamheden worden verricht en met wie een contract is gesloten. Dit kan een servicecontract zijn, een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. De dienstontvanger heeft de verplichting de melding te controleren en, als die niet juist is, de dienstverrichter te vragen de gegevens te corrigeren.

De dienstverrichter heeft de verplichting om via het online meldloket, vóór de start van de werkzaamheden, de volgende gegevens door te geven:
• de identiteit van de melder
• de bedrijfsgegevens
• de contactpersoon in Nederland (dit mag ook een werknemer zijn die naar Nederland wordt gedetacheerd)
• de gegevens van de Nederlandse klant/opdrachtgever
• de sector waarin de Nederlandse opdrachtgever in Nederland werkzaam is
• het adres van de werkplek
• de verwachte duur van de werkzaamheden
• de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon
• de identiteit van de werknemers
• de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Meer uitleg over de in te voeren gegevens? Ga naar checklist-buitenlandse-werkgevers.
Wilt u meer informatie over het aanmelden? Hier vindt u een stappenplan voor buitenlandse werkgevers en een factsheet voor werkgevers in het buitenland.
De dienstontvanger heeft de verplichting de gemelde gegevens te controleren. Bij onjuistheid moet hij de dienstverrichter vragen de gegevens te corrigeren.

Beschikbare informatie gedurende de detachering
Gedurende de detachering in Nederland heeft de dienstverrichter de verplichting om bepaalde documenten aanwezig te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen.

Zelfstandigen
Ook zelfstandigen moeten notificeren. Nederlandse opdrachtgevers van deze zelfstandigen, de dienstontvangers, moeten de gegevens controleren en bij onjuistheid vragen de gegevens te corrigeren. Een aantal zelfstandigen is uitgezonderd. Dit betreft zelfstandigen die werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren. De sector waarin de zelfstandige werkt, wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• de aard van de feitelijk verrichte werkzaamheden
• de activiteiten en werkzaamheden zoals die zijn benoemd in de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk of vervoersovereenkomst
• de bedrijfsindelingscode die aan de zelfstandige is toegekend op basis van diens economische activiteiten
• de locatie waar de werkzaamheden worden verricht.
Meer informatie

Boetes
Bij niet naleven van de meldingsplicht kunnen de buitenlandse dienstverrichter én de in Nederland gevestigde dienstontvanger een boete krijgen. De beleidsregels boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020 bevatten een overzicht van boetes voor:
• het niet verstrekken van informatie (€ 6.000)
• het niet notificeren door de dienstverrichter (staffel van minder dan 10, 10 tot 19 en 20 of meer werknemers van resp. € 1.500, € 3.000 en € 4.500)
• het niet controleren door de dienstontvanger (€ 1.500)
• het niet op de werkplek ter beschikking hebben van de vereiste informatie (€ 8.000)
• het na de periode van detachering niet bewaard hebben van de vereiste informatie (€ 8.000).

Er wordt een overgangstermijn gehanteerd voor notificeren en controleren van de notificatie tot 1 september 2020. Wel is het ten onrechte niet notificeren daarvan uitgezonderd. Oftewel: niet notificeren is erger dan niet juist notificeren.

Meer informatie: het boetebesluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2020.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden